EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ СУБ'ЄКТАМИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Ю. В. Сибірянська, Н. В. Рудик, О. С. Філін

Назад

УДК: 334, 336

Ю. В. Сибірянська, Н. В. Рудик, О. С. Філін

ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ СУБ'ЄКТАМИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено існуючі джерела фінансування інноваційної діяльності суб'єктів малого і середнього бізнесу в Україні, а також ризики і перспективи, пов'язані з їх залученням. Авторами детерміновано чинники, які перешкоджають залученню інвестицій та стримують фінансування інновацій малого та середнього бізнесу, визначено ризики здійснення інноваційної та інвестиційної діяльності в Україні, обгрунтовано причини існуючих ризиків та оцінено їх вплив на діяльність суб'єктів малого і середнього бізнесу та економіку країни в цілому. Не залишилась поза увагою авторів проблема банківського кредитування суб'єктів малого і середнього бізнесу та визначено чинники, що стримують його розвиток.
Авторами визначено потенційні джерела та можливості залучення фінансових ресурсів для фінансування інновацій в малому і середньому бізнесі. Встановлено, що існуючі в Україні критерії розподілу суб'єктів господарювання на групи залежно від їх розміру відповідають європейській практиці, тому вітчизняні представники малого і середнього бізнесу можуть виступати потенційними претендентами на отримання фінансових ресурсів від міжнародних фінансових донорів та брати участь у міжнародних інноваційних проектах. Виявлено, що не зважаючи на ризики та кризовий стан економіки країни, існують значні успіхи в реалізації інвестиційно-інноваційних проектів серед малого та середнього бізнесу в Україні. Крім того, авторами визначено сучасні ринкові інструменти штучного стимулювання фінансово-кредитної активності суб'єктів господарювання, які можуть ефективно використовуватись у період спаду економіки.
Авторами розроблено пропозиції щодо мінімізації інвестиційних ризиків, покращення бізнес-клімату в країні, з метою активізації внутрішніх та зовнішніх інвесторів, а також акцентовано увагу на необхідності комплексного підходу до пошуку напрямів вирішення проблем та підвищення інвестиційної привабливості економіки України.

Yu. Sybirianska, N. Rudyk, O. Filin

OPPORTUNITIES AND RISKS OF FINANCING INNOVATIONS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN UKRAINE

Summary

The authors examine the existing sources of funding small and medium enterprises innovative activity in Ukraine, as well as risks and perspectives associated with involvement of this funding. They determine the constraints hindering investment and innovation financing of SMEs, define the risks of providing innovations and investments in Ukraine, find out reasons of existing risks and their impact on small and medium enterprises and the economy as a whole. The authors pay also attention to the problem of bank lending to SMEs and to the factors hindering its development.
The authors identify potential sources and opportunities for attracting financial resources for financing innovations of SMEs. There established that the criteria of classification of economic entities into the groups depending on their size in Ukraine correspond to the European practice; therefore, the domestic small and medium enterprises can be potential candidates for receiving financial resources from international donors and can participate in international innovative projects. In the article revealed that despite the risks and the economic crisis, there is significant successes in implementation of investment and innovative projects among small and medium enterprises in Ukraine. In addition, the authors identified the modern market tools of artificial stimulation of financial and credit activity of economic entities, which can be effectively used in a downturn economy.
The authors have developed proposals of minimizing investment risks and improving the business climate in the country, in order to stimulate domestic and foreign investors; have accentuated on the necessity of an integrated approach to finding ways of solving problems and improving the investment attractiveness of Ukraine's economy.

№ 22 2016, стор. 65 - 72

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 251

Відомості про авторів

Ю. В. Сибірянська

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

Yu. Sybirianska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv


Н. В. Рудик

к. е. н., асистент кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

N. Rudyk

PhD in Economics, Assistant of the Department of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv


О. С. Філін

аспірант кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

O. Filin

PhD student, the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Сибірянська Ю. В., Рудик Н. В., Філін О. С. Перспективи та ризики фінансування інновацій суб'єктами малого та середнього бізнесу в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 22. С. 65–72.

Sybirianska, Yu., Rudyk, N. and Filin, O. (2016), “Opportunities and risks of financing innovations of small and medium enterprises in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 65–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.