EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Р. О. Ясько

Назад

УДК: 351:35.08:304

Р. О. Ясько

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Анотація

Статтю присвячено проблемам якісного зростання кадрового потенціалу галузей гуманітарної сфери в умовах трансформації українського суспільства, становлення постіндустріальної інформаційної цивілізації, що базується на інноваціях, творчості та знаннях. Автор виходить з того, що механізми формування кадрового потенціалу в гуманітарній сфері України мають враховувати специфіку культуротворчого та державотворчого процесів. Розроблено схему функціонування комплексного механізму формування кадрового потенціалу гуманітарної сфери.
Доведено, що принципами формування кадрового потенціалу в гуманітарній сфері України мають бути системність, реалістичність, творча спрямованість, гуманізм, законність. Це надасть державній кадровій політиці у гуманітарній сфері цілісності і сутнісної визначеності, однозначності та єдності у межах усієї держави, уможливить її вплив на всі кадрові процеси у галузях гуманітарної сфери, на всіх суб'єктів кадрової роботи, стане базою їх взаємодії у забезпеченні функціонування комплексного механізму формування кадрового потенціалу гуманітарної сфери.

R. Yasko

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION OF HUMAN RESOURCES IN THE HUMANITARIAN SPHERE OF UKRAINE: STATE-ADMINISTRATIVE CONTEXT

Summary

The article is devoted to the problems of quality increasing human resources of humanitarian sphere's sectors in the conditions of transformation in Ukrainian society, becoming of postindustrial informative civilization based on innovations, work and knowledge. The author grounds out the fact that the mechanisms of human resources' forming in the humanitarian sphere of Ukraine must take into account features of cultural and state-creative processes. The chart of complex mechanism forming of human resources in humanitarian sphere's functioning is worked out by the author.
It is proved that the principles of forming human resources in the humanitarian sphere of Ukraine must be system, realisticness, creative orientation, humanism and legality. It will give to the public personnel policy in the humanitarian sphere integrity and essence definiteness, unambiguity and unity within the state, will do possible its influence on all personnel processes in humanitarian sphere, on all subjects of personnel work, will become the base of their cooperation in providing of functioning complex mechanism of forming human resources in humanitarian sphere.

№ 22 2016, стор. 110 - 114

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 493

Відомості про авторів

Р. О. Ясько

аспірант кафедри державного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

R. Yasko

postgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Ясько Р. О. Концептуальні підходи до формування кадрового потенціалу в гуманітарній сфері України: державно-управлінський контекст. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 22. С. 110–114.

Yasko, R. (2016), “Conceptual approaches to the formation of human resources in the humanitarian sphere of Ukraine: state-administrative context”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 110–114.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.