EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИЗИКИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
О. М. Зборовська

Назад

УДК: 621: 330.341.1

О. М. Зборовська

РИЗИКИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Анотація

У статті досліджено генезис ризиків інноваційної діяльності. Визначено смислові складові, які розкривають економічну природу поняття "ризіки в інноваційній діяльності". Проаналізовано теоретичні підходи до визначення природи ризиків інноваційної діяльності, їх видів та причин виникнення. Визначено, що багато авторів розглядають проблему мінімізації ризику як одну з найголовніших проблем у розвитку будь-якого виду діяльності. Узагальнено існуючи підходи до визначення досліджуваної економічної категорії, які містяться у низці публікацій.
Визначено, що ризик в інноваційній діяльності — це подія, яка носить ймовірнісний характер та полягає у частковій або повній втраті прибутку чи недоотриманню доходу, в результаті прийняття певних управлінських рішень, пов'язаних з будь-яким видом інноваційної діяльності, або вибором та впровадженням будь-яких інноваційних проектів тощо.

O. Zborovska

RISKS IN INNOVATIVE ACTIVITY: THEORETICAL ASPECTS

Summary

The genesis of innovative activity risks have been researched in the article. It has been determined semantic components that reveal the economic nature of the concept "risks in innovative activity." It has been considered theoretical approaches to determining the nature of the risks of innovative activity, their types and causes. It has been determined that many authors consider the problem of risk minimizing as one of the main problems in the development of any activity. It has been generalized existing approaches to define the study of economic categories contained in some publications.
It has been concluded that the risk of innovative activity is an event which is probabilistic in nature and is in partial or complete loss of profits or revenue shortfalls as a result of certain management decisions adoption related to any kind of innovation, selection, innovative projects implementing as well.

№ 23 2016, стор. 5 - 9

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 502

Відомості про авторів

О. М. Зборовська

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи і страхування Запорізького національного університету

O. Zborovska

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance Zaporizhzhya National University

Як цитувати статтю

Зборовська О. М. Ризики в інноваційній діяльності: теоретичні аспекти. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 23. С. 5–9.

Zborovska, O. (2016), “Risks in innovative activity: theoretical aspects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 5–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.