EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
І. Ю. Єпіфанова, М. О. Гайдей

Назад

УДК: 658.821

І. Ю. Єпіфанова, М. О. Гайдей

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Анотація

У роботі визначено сутність конкурентоспроможності. Проаналізовано сучасний конкурентний стан кондитерського ринку України, визначено його особливості. Виявлено, що український ринок кондитерських виробів завершив етап свого формування і знаходиться в стані жорсткої конкурентної протидії. Утримання і заохочення нових споживачів можливе за рахунок новинок продукції та пошуку нових ринків збуту (переважно за рахунок експорту).
Визначено фактори, які впливають на конкурентне середовище. Виявлено, що фактори впливу на підприємства кондитерської галузі необхідно розглядати в розрізі впливу трьох чинників: конкурентів, споживачів, постачальників. Розроблено пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі України. Україна на світовому кондитерському ринку займає значні позиції, має розгалужену товарну та географічну структуру зовнішньої торгівлі, в якій експорт перевищує імпорт.

I. Yepifanova, M. Haidei

THE DIRECTIONS OF РROVIDING THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISES OF CONFECTIONERY BRANCH IN UKRAINE

Summary

In work the essence of competitiveness is defined. The current competitive state of the confectionery market of Ukraine is analyzed, its features are defined. It is revealed that the Ukrainian market of confectionery finished a stage of the formation and there are in state rigid competitive counteractions. Contents and encouragement of new consumers probably it can find at the expense of novelties of production and search of new sales markets (generally due to export).
The factors influencing the competitive environment are defined. It is revealed that the factors influencing the enterprises of confectionery branch need to be considered in a section of influence of three factors: competitors, consumers, suppliers. Offers about increasing competitiveness of the enterprises of confectionery branch of Ukraine are developed. Ukraine in the world confectionery market takes considerable positions, has branched commodity and geographical structure of foreign trade in which export exceeds import.

№ 23 2016, стор. 53 - 57

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 597

Відомості про авторів

І. Ю. Єпіфанова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

I. Yepifanova

PhD (Economics), Associate Professor, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa


М. О. Гайдей

магістрант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

M. Haidei

Undergraduate, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Єпіфанова І. Ю., Гайдей М. О. Напрями забезпечення конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 23. С. 53–57.

Yepifanova, I. and Haidei, M. (2016), “The directions of рroviding the competitiveness of the enterprises of confectionery branch in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 53–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.