EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
І. М. Хмиров

Назад

УДК: 378:372.77(477)

І. М. Хмиров

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Анотація

Визначено, що виведення рівня освіти України на рівень освіти розвинутих країн світу можливе лише шляхом докорінного реформування її концептуальних, структурних і організаційних засад. Це можливо за умови системного переходу від принципів галузевої політики до принципів створення освітньої інфраструктури суспільної трансформації. Установлено, що слід забезпечити реальну автономію ВНЗ, вироблення його власної стратегії розвитку та конкурентоспроможність, застосування міжнародних стандартів, створення високоякісних освітніх програм, упровадження системи оцінювання якості, вироблення ефективної економічної політики ВНЗ. Аргументовано формування нової парадигми, нових концептуальних підходів до вищої освіти. Основним і першочерговим фактором оптимізації державного регулювання освітньої сфери запропоновано вважати міжнародне співробітництво.

I. Khmyrov

MECHANISMS OF STATE REGULATION OF EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

Summary

It is determined that bringing the level of education in Ukraine up to the level of education in the developed countries is possible only through the radical reform of its conceptual, structural and organizational basis. That could be possible under condition of consistent changeover from the principles of sectoral policy up to the principles of creating the educational infrastructure of public transformation. It is established that the real autonomy for the higher educational institution should be provided; there should be established their own strategy for development and competitiveness, the international standards must be provided, the high-quality educational programs must be created, the quality measurement system should be introduced and effective economic policy of the higher educational institution must be performed. We have provided the rationale for the formation of a new paradigm and new conceptual approaches to the higher education. The international cooperation has been suggested as a top-priority and basic factor for optimizing the state regulation of educational sphere.

№ 23 2016, стор. 82 - 84

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 542

Відомості про авторів

І. М. Хмиров

к. пс. н., старший викладач кафедри наглядово-профілактичної діяльності, Національний університет цивільного захисту України

I. Khmyrov

PhD in psychology, senior teacher of Department of monitoring and prevention activity, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Хмиров І. М. Механізми державного регулювання європейського співробітництва вищої освіти України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 23. С. 82–84.

Khmyrov, I. (2016), “Mechanisms of state regulation of european cooperation in the field of higher education of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 82–84.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.