EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ХОЛДИНГІВ
І. М. Зеліско

Назад

УДК: 631.16:658

І. М. Зеліско

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ХОЛДИНГІВ

Анотація

Формування більшості аграрних холдингів пов'язане з намаганням суб'єктів господарювання пристосуватися до мінливого економічного середовища з метою забезпечення конкурентоспроможного та стійкого функціонування. Незважаючи на фінансовий потенціал аграрних холдингів, важливого значення набувають особливості фінансового забезпечення їх діяльності та подальші перспективи розвитку. Наявна необхідність комплексного підходу до розгляду питання фінансового забезпечення та розвитку аграрних холдингів у контексті розв'язання існуючих проблем та протиріч фінансування їх діяльності та формування стратегії управління фінансовим забезпеченням.
Для фінансових ресурсів як досить складної економічної категорії притаманною є зміна важливих своїх елементів відповідно до економічних трансформацій, що відбуваються в національній економіці. Фінансове забезпечення діяльності аграрних холдингів можна представити як фінансові відносини, які відображають провідні траєкторії формування, генерування, нагромадження, трансформації та використання фінансових ресурсів для досягнення економічної мети функціонування.
Управління фінансовими ресурсами аграрних холдингів націлене на ефективне використання фінансових ресурсів та фінансову забезпеченість їх діяльності. Для цього аграрним холдингам необхідно розробити фінансову стратегію діяльності, яка забезпечить фінансову стабільність та фінансову стійкість функціонування та уможливить отримання доходів від різних видів діяльності, позитивних фінансових результатів та приріст капіталу, підвищить конкурентоспроможність та ринкову вартість.
Виважена політика формування, накопичення, трансформації, розподілу і використання фінансових ресурсів аграрних холдингів є вирішальною в забезпечені їх конкурентоспроможного, фінансово стійкого функціонування, зростання капіталізації та досягнення успіху на ринку.

I. Zelisko

MANAGEMENT FINANCIAL SUPPORT OF AGRICULTURAL HOLDINGS

Summary

Formation of most agricultural holdings linked to attempts undertakings to adapt to the changing economic environment in order to ensure competitive and sustainable operation. Despite the financial potential of agricultural holdings acquire important features to ensure their financial performance and future prospects. The current need for a comprehensive approach to the issue of financial security and the development of agricultural holdings in the context of solving existing problems and contradictions finance their activities and forming a strategy for the financial support.
For financial resources as a rather difficult economic categories characteristic is a change in its essential elements in accordance with the economic transformations taking place in the national economy. Financial support of agricultural holdings can be presented as financial relations which reflect the key trajectory formation, generation, accumulation, transformation and financial resources to achieve the goals of economic performance.
Financial management of agricultural holdings aimed at efficient use of financial resources and financial means of their activity. For this agricultural holdings need to develop a financial strategy, which will ensure financial stability and financial stability of operation and enable revenue from various activities, positive financial results and capital gains, increase competitiveness and market value.
A sound policy formation, accumulation, transformation, distribution and use of financial resources of agricultural holdings is crucial in ensuring their competitive, financially sustainable operations, capitalization growth and success in the market.

№ 24 2016, стор. 7 - 10

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 485

Відомості про авторів

І. М. Зеліско

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

I. Zelisko

Doctor of Science (Economics), Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Зеліско І. М. Управління фінансовим забезпеченням діяльності аграрних холдингів. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 7–10.

Zelisko, I. (2016), “Management financial support of agricultural holdings”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 7–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.