EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
А. О. Касич, О. А. Петрик, Ю. І. Гриненко

Назад

УДК: 338.532:658.149.3:336.56

А. О. Касич, О. А. Петрик, Ю. І. Гриненко

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

Анотація

У статті визначено сутності трансфертної ціни, ідентифікації проблеми регулювання трансфертних цін на законодавчому рівні та дослідженно методи трансфертного ціноутворення. Здійснено аналіз мотивів суб'єктів трансфертного ціноутворення, а також функцій трансфертних цін для вияву конфлікту інтересів при трансфертному ціноутворенні. Запропоновано шляхи вирішення конфлікту між учасниками процесу трансфертного ціноутворення. Визначено стан контролю та регулювання трансфертного ціноутворення з боку міжнародних організацій та державних органів. Проведено аналіз принципів регламентування ОЕСР та стану регулювання трансфертного ціноутворення в Україні. Досліджено функції та мотиви використання трансфертних цін у контексті забезпечення економічних інтересів суб'єктів — учасників процесу трансфертного ціноутворення, визначено ключові чинники застосування трансфертного ціноутворення. Розроблено організаційно-економічні заходи щодо впровадження механізму трансфертного ціноутворення на українських підприємствах.

A. Kasych, O. Petryk, Y. Grinenko

TRANSFER PRICING IN THE ENTERPRISE: PROBLEMS AND POSSIBILITIES OF USING

Summary

This article describe: the essence of transfer prices, problems of it regulation and legislation, research methods of transfer pricing. Analysis of the motives and features of transfer prices for the manifestation of conflict and interest in it ware conducted. The ways of resolving the conflict between the actors in transfer pricing were suggested. It was defined condition of control and regulation of transfer pricing by international organizations and government agencies. OECD regulation principles of transfer pricing and state regulation in Ukraine were analyzed. Features and motifs using transfer prices in the context of the economic interests of subjects — participants in the process of transfer pricing were researched. Were identified key factors applying transfer pricing and the development of organizational and economic measures for the implementation of the mechanism of transfer pricing in Ukrainian enterprises.

№ 24 2016, стор. 19 - 23

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 469

Відомості про авторів

А. О. Касич

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

A. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv


О. А. Петрик

д. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

O. Petryk

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of Audit, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv


Ю. І. Гриненко

магістрант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Y. Grinenko

Master, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman , Kyiv

Як цитувати статтю

Касич А. О., Петрик О. А., Гриненко Ю. І. Трансфертне ціноутворення на підприємстві: проблеми та можливості використання. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 19–23.

Kasych, A., Petryk, O. and Grinenko, Y. (2016), “Transfer pricing in the enterprise: problems and possibilities of using”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 19–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.