EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У ВИБОРІ ВЕКТОРУ ІНСТИТУЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
О. В. Меленцова

Назад

УДК: 330.341.2:334.021:339.9.012

О. В. Меленцова

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У ВИБОРІ ВЕКТОРУ ІНСТИТУЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Анотація

На основі характеристики сучасних розробок ризик менеджменту в статті розглянуто їх застосування при обгрунтуванні рішень стосовно вибору сценарію реформування зовнішньоекономічних відносин в умовах глобалізації.
Управління ризиками розроблено за допомогою нового теоретичного розуміння ризику, які поступово виникли в класичній, неокласичній та інституціональній парадигмі.
Додаткові дані, що стосуються ризиків призвело до зростання управління ризиками на макрорівні, на відміну від попереднього досвіду оновлення та узагальненної практики ділових відносин.
Всесвітній банк і експерти Всесвітнього економічного форуму спільно внесли значний вклад у розвиток управління ризиками.
Стаття покликана розглянути імперативні перетворення зовнішньоекономічних зв'язків у рамках глобальної економіки, визначити особливості виникаючих ризиків, щоб довести вплив управління ризиками на характер інституційних перетворень зовнішньоекономічних зв'язків. Важливо брати до уваги наслідки взаємовпливу зовнішніх економічних ризиків, а також ризиків, пов'язаних з інституційними перетвореннями зовнішньоекономічних зв'язків.

O. Melentsova

RISK MANAGEMENT IN SELECTING A VECTOR, THE INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS

Summary

On the basis of the characteristics of modern development of risk management in the article discussed their use in justifying the choice of script reform of foreign economic relations in the context of globalization.
Risk management developed through new theoretical understanding of risk which gradually emerged within the classical, neoclassical and institutional paradigms.
More data concerning risk has boosted risk management at the macro-level as opposed to the previous experience of updating and generalizing business practices.
The World Bank and the World Economic Forum experts have jointly made a considerable contribution into the development of risk management.
The article aims to consider imperative transformations of foreign economic relations within the global economy, to determine features of emerging risks, to prove the influence of risk management on the character of institutional transformations of foreign economic relations. It is important to take into consideration the impact of mutual influence of foreign economic risks as well as the risks related to institutional transformations of foreign economic relations.

№ 24 2016, стор. 47 - 52

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 436

Відомості про авторів

О. В. Меленцова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

O. Melentsova

Ph.D., assistant professor of economic theory and economic management, Kharkiv National University V.N. Karazin, Kharkiv

Як цитувати статтю

Меленцова О. В. Ризик-менеджмент у виборі вектору інституційних трансформацій зовнішньоекономічних відносин. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 47–52.

Melentsova, O. (2016), “Risk management in selecting a vector, the institutional transformation of foreign economic relations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 47–52.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.