EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
Н. Г. Сейсебаєва, М. Ю. Вернидуб

Назад

УДК: 65.016.8

Н. Г. Сейсебаєва, М. Ю. Вернидуб

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У світовій господарській практиці протягом більше 200-х років використовуються економічні механізми банкрутства та санації підприємств, що основані на відновленні їх платоспроможності та фінансової стійкості. В Україні ці процеси отримали нове продовження з переходом до ринкового механізму здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств. По мірі трансформації планової економічної системи до ринку, реформувалася і система управління, адаптуючись до вимог зовнішнього і внутрішнього середовища, а також удосконалювалися підходи до здійснення санаційних процедур. На сьогоднішній день дослідження фінансової санації найбільш актуальні, оскільки частка підприємств, які мають проблеми з платоспроможністю та фінансовою стійкістю, зростає. Таким чином, важливість подальшої розробки дієвого та ефективного інструмента антикризового управління стає необхідністю.

N. Sejsebaieva, M. Vernydub

THEORETICAL ASPECTS OF THE FINANCIAL READJUSTMENT OF THE ENTERPRISE AS A TOOL OF CRISIS MANAGEMENT

Summary

In the world of business practice for over 200 years are using economic mechanisms bankruptcy and readjustment of enterprises which based on restoring their solvency and financial stability. In Ukraine, these processes have received a new extension from the transition to market mechanism of financial and economic activity. As the transformation of a planned economic system to a market economy was reformed and control system should adapt to the requirements of internal and external environment, and improved approaches to readjustment procedures. Nowadays studies of financial readjustment most relevant, because the share enterprises that have problems with solvency and financial stability increases. In this way, the importance of further development of efficient and effective tool of crisis management becomes a necessity.

№ 24 2016, стор. 75 - 78

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 458

Відомості про авторів

Н. Г. Сейсебаєва

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет", м. Запоріжжя

N. Sejsebaieva

Candidate of Econ. Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University", Zaporіzhzhya


М. Ю. Вернидуб

студент, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

M. Vernydub

student, State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University", Zaporіzhzhya

Як цитувати статтю

Сейсебаєва Н. Г., Вернидуб М. Ю. Теоретичні аспекти фінансової санації підприємства як інструмента антикризового управління. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 75–78.

Sejsebaieva, N. and Vernydub, M. (2016), “Theoretical aspects of the financial readjustment of the enterprise as a tool of crisis management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 75–78.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.