EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Л. О. Меренкова

Назад

УДК: 658.14/.17

Л. О. Меренкова

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті узагальнено підходи до визначення сутності фінансових ресурсів підприємства та ключові аспекти управління ними на сучасному етапі розвитку економіки України. Підкреслено, що фінансові ресурси підприємства завжди мають грошову форму і розподільний характер, мобілізуються з різних джерел, необхідні для забезпечення фінансування простого та розширеного відтворення.
З метою забезпечення достатності обсягу фінансових ресурсів, оптимальності джерел їх формування та високої ефективності використання на підприємстві пропонується організувати систему управління фінансовими ресурсами, основними елементами якої є об'єкт і суб'єкт управління, цілі, завдання, фінансові нормативи, принципи, методи, інформаційне забезпечення.
Визначено, що використання прогресивних методів управління фінансовими ресурсами підприємства пов'язане із застосуванням депозитарних розписок, похідних цінних паперів, корпоративних облігацій для залучення фінансових ресурсів з національного та міжнародного фінансового ринку. Встановлені причини обмеженості використанняцих методів управління фінансовими ресурсами для вітчизняних підприємств у сучасних умовах господарювання.
Доведено, що управління формуванням фінансових ресурсів, управління використанням фінансових ресурсів та управління структурою фінансових ресурсів є головними підсистемами системи управління фінансовими ресурсами підприємства. Обгрунтовано послідовність етапів управління фінансовими ресурсами суб'єкта господарювання.

L. Merenkova

FEATURES OF ENTERPRISE FINANCIAL RESOURCES MENEGEMENT AT THE PRESENT STAGE OF UKRAINE ECONOMY DEVELOPMENT

Summary

In article approaches to determination of enterprise financial resources essence and key aspects of theirs management at the present stage of Ukraine economy development are generalized. It is emphasized that enterprise financial resources always have the cash form and distribution nature, will be mobilized from different sources, are necessary to ensure simple and extension financing of reproduction.
On purpose to ensuring sufficiency of financial resources amount, providing optimality of sources of their forming and high efficiency of use it is offered to organize a financial resources management system at the enterprise which basic elements are the object and the subject of management, purpose, tasks, financial standard rates, principles, methods, information support.
It is determined that use of progressive methods of enterprise financial resources management is connected with application of depositary receipts, derivative securities, corporate bonds for attraction financial resources from national and international financial market. The reasons of use restrictions of these methods of financial resources management for domestic enterprises in modern conditions of managing are established.
It is emphasized that management of financial resources forming, management of financial resources use and management of financial resources structure are the main subsystems of enterprise financial resources management.
The sequence of stages of enterprise financial resources management is proved.

№ 24 2016, стор. 80 - 83

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 569

Відомості про авторів

Л. О. Меренкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

L. Merenkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Finance, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkov

Як цитувати статтю

Меренкова Л. О. Особливості управління фінансовими ресурсами підприємства на сучасному етапі розвитку економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 80–83.

Merenkova, L. (2016), “Features of enterprise financial resources menegement at the present stage of Ukraine economy development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 80–83.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.