EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК КРОК ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
О. П. Ботезат

Назад

УДК: 351: 342.6

О. П. Ботезат

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК КРОК ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто особливості планування землекористування на території зарубіжних країн. Зазначаються конкретні відмінності, пов'язані з питаннями раціонального використання, охорони та планування землекористування за кордоном. З'ясовано функціональне наповнення інститутів державного управління землекористуванням в США, Великій Британії, Канаді, Франції, Німеччині, Нідерландах, Австрії, Данії, Фінляндії, ряді інших країн.
Визначено, що механізм розвитку земельних відносин в Україні має вирішувати важливі проблеми у економічному, екологічному та соціальному аспектах суспільних відносин щодо володіння, використання, охорони і відтворення земель. Запропоновано заходи щодо удосконалення цього механізму. Одним із них є вдосконалення нормативно-правової бази регулювання земельних відносин, зокрема, прийняття та доопрацювання законів України "Про ринок земель", "Про ландшафти", "Про державну інвентаризацію земель", "Про аукціони".
Обгрунтовано, що у Європі активно фінансуються землевпорядкування та й функції землеустрою як такі не втрачаються, а лише вдосконалюються. Спостерігається зростання банків, готових працювати з аграрним сектором економіки, надаючи кредити на дуже вигідних умовах. Державне ж субсидування для земельних ділянок в Україні знаходиться на дуже низькому рівні, порівнюючи з країнами Європейського Союзу і Америки.
Розглянуті, зарубіжні та вітчизняні інноваційні форми управління відносинами щодо планування землекористування і землеволодіння, які дозволяють вирішити актуальні проблеми земельної реформи в Україні.

A. Botezat

FOREIGN EXPERIENCE OF LAND USE AS A STEP OF THE LAND REFORM IN UKRAINE

Summary

The article discusses the features of land use planning on the territory of foreign countries. Indicate the specific differences relating to matters of management, protection and land use planning abroad. It was found the functional content public administration institutions of land use in the US, UK, Canada, France, Germany, the Netherlands, Austria, of Denmark, Finland and other countries.
Determined that the mechanism of land relations in Ukraine should solve important problems in economic, environmental and social aspects of public relations of possession, use, protection and reproduction of land. Measures are offered on improvement of the mechanism. One of them is to improve the legal framework regulating land relations, adoption and revision of the laws of Ukraine "On Land Market", "Landscape", "On state land inventory," "On the auction".
Proved that in Europe is actively funded land management and land functions as not only lost but improved. An increase in banks willing to work with the agricultural sector by providing loans on very favorable terms. State subsidies for the same land in Ukraine is at a very low level comparing countries of the European Union and America.
Examined foreign and domestic innovative forms of relationship management about planning of land tenure and that can solve the urgent problems of land reform in Ukraine.

№ 24 2016, стор. 116 - 119

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 836

Відомості про авторів

О. П. Ботезат

к. держ. упр, директор юридичної компанії "Ніка"

A. Botezat

PhD of Public Administration, Director of the law firm "Nika"

Як цитувати статтю

Ботезат О. П. Зарубіжний досвід землекористування як крок до реалізації земельної реформи в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 116–119.

Botezat, A. (2016), “Foreign experience of land use as a step of the land reform in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 116–119.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.