EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
С. В. Карпенко

Назад

УДК: 35.076

С. В. Карпенко

СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті автором розкрито об'єктивні і суб'єктивні сторони ризику, а також визначено джерела його походження. Узагальнено концептуальні підходи до проблеми управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності за допомогою інституційних інструментів. Запропоновано засади і рекомендації для ефективного використання інституційних інструментів, нові рішення науково-практичних задач по розробці організаційно-методологічних підходів до керування національними суб'єктами публічної діяльності. Зроблено висновки щодо методологічного, теоретико-концептуального й науково-практичного спрямування. Доведено, що розвиток понятійно-категоріального апарату та концептуальних ідей публічного управління є основою для виявлення закономірностей, що є складовою спеціальної теорії публічного управління.

S. Karpenko

SOCIAL RISKS OF PUBLIC ADMINISTRATION DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Summary

In this article, the author reveals the objective and subjective sides of risk, and he defines sources of its origin. The conceptual approaches to the problem of risk management in foreign economic activity by institutional tools are generalized. The author proposes a new solution of scientific and practical task of developing organizational and methodological foundations and recommendations for the effective use of institutional instruments by national entities of public activity. It is concluded about the methodological, theoretical and conceptual, scientific and practical directions. It is proved that the development of conceptual and categorical apparatus and conceptual ideas of public administration is the basis for identifying patterns as part of the special theory of public administration.

№ 24 2016, стор. 120 - 124

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 220

Відомості про авторів

С. В. Карпенко

к. е. н., докторат кафедри державного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

S. Karpenko

PhD in Economics, Post-doctoral student at the Department of Public Management, the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.