EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ТА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ АСИМЕТРИЧНОЇ ВІДПОВІДІ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ АГРЕСІЇ
Є. О. Архипова

Назад

УДК: 355.4

Є. О. Архипова

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ТА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ АСИМЕТРИЧНОЇ ВІДПОВІДІ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ АГРЕСІЇ

Анотація

У статті розкрито сутнісні характеристики асиметричної відповіді, за допомогою якої слабша сторона може одержати перемогу у боротьбі з сильнішим супротивником. Наведені історичні та сучасні приклади асиметричних відповідей в рамках гібридної війни та асиметричних стратегій, зокрема відповідь Радянського Союзу на програму протидії "Стратегічній оборонній ініціативі" Р. Рейгана та елементи асиметричної відповіді у військово-політичній стратегії сучасної Японії.
Показано, що асиметрична відповідь в умовах гібридної війни передбачає використання як військових, так і невійськових методів: політичних, інформаційних, дипломатичних, економічних та пропагандистських. Серед невійськових методів можна, зокрема, назвати залякування протилежної сторони, провокування її на неспівмірні економічні витрати, спонукання на односторонні поступки.
Окрему увагу зосереджено на таких видах асиметричної відповіді, як інформаційна та кібернетична. Проведено розмежування термінів інформаційний та кібернетичний (простір, зброя, атака тощо). Розкрито особливості використання сучасних мас-медіа в гібридній війні. Проаналізовано досвід використання кіберпростору та кіберзброї в сучасних конфліктах. Досліджено перспективи використання кіберпростору в умовах україно-російського протистояння. Підкреслено, що кібернетичний вектор для нашої держави є одним із найперспективніших векторів асиметричної відповіді агресору.

Ye. Arkhypova

THE THEORETICAL ESSENCE AND EXPERIENCE OF ASYMMETRIC RESPONSE IN TERMS OF HYBRID AGGRESSION

Summary

The paper disclosed the essential characteristics of an asymmetric response, through which the weaker side may obtain a victory in the fight against a stronger opponent. Presented the historical and contemporary examples of asymmetric responses in the framework of hybrid warfare and asymmetric strategies, in particular the response of the Soviet Union to the program of counteraction to the Strategic Defense Initiative of R. Reagan and asymmetric response elements in the military and political strategy of modern Japan.
It is shown that the asymmetric response in terms of hybrid warfare involves the use of both military and non-military methods: political, informational, diplomatic, economic and propaganda. Among non-military methods may be called, in particular, intimidating the other side, provoking it to incommensurable economic cost, prompting unilateral concessions.
Special attention is focused on these types of asymmetric responses as information and cyber-response. Given a distinction between the terms "information" and "cybernetic" (space, weapons, attack, etc.). It is shown the features of the use of modern media in the hybrid war. It is analyzed the experience of use the cyberspace and cyberweapon in modern conflicts. investigated the prospects use of cyberspace in terms of Ukraine-Russia conflict. Emphasized that cyber vector for our country is one of the most promising vectors of asymmetric response to aggressor.

№ 24 2016, стор. 125 - 129

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 829

Відомості про авторів

Є. О. Архипова

к. філос. н., доцент кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Ye. Arkhypova

PhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Як цитувати статтю

Архипова Є. О. Теоретична сутність та практика використання асиметричної відповіді в умовах гібридної агресії. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 125–129.

Arkhypova, Ye. (2016), “The theoretical essence and experience of asymmetric response in terms of hybrid aggression”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 125–129.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.