EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ УПРАВЛІННІ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ І МОДЕЛЮВАННІ РЕСУРСНИХ ПОТОКІВ
І. М. Крейдич, О. С. Наконечна, І. В. Наконечний

Назад

УДК: 330.131.7:330.341.1:338.984

І. М. Крейдич, О. С. Наконечна, І. В. Наконечний

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ УПРАВЛІННІ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ І МОДЕЛЮВАННІ РЕСУРСНИХ ПОТОКІВ

Анотація

У статті на основі узагальнених теоретичних положень теорії інвестування ідентифіковано ризики ресурсного забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності виробничо-економічних систем, що перешкоджають виконанню проектних рішень. Вдосконалено стратегію мінімізації ризиків промислових підприємств під час управління їх інвестиційними ресурсами, яка у разі впровадження її в практику дозволить українським промисловим підприємствам на всіх стадіях життєвого циклу уникнути неефективного розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності і підвищити якість використання інвестиційних ресурсів. Запропоновано основні підходи щодо оцінювання ефективності управління інвестиційними ресурсами промислового підприємства в умовах ризику та невизначеності. Вказана процедура надасть змогу промисловим підприємствам дослідити динаміку ризику та віддачі, зіставити здобуті результати з метою і ступенем їх досягнення, зробивши висновок щодо економічної доцільності заходів, які розглядаються, істотно знизити економічний ризик під час реалізації проекту та в разі можливості великих втрат унаслідок невдачі — своєчасно відмовитись від його прийняття.

I. Kreidych, О. Nakonechna, І. Nakonechnyi

MECHANISM FOR DEVELOPMENT OF RISK MINIMIZATION STRATEGY FOR AN INDUSTRIAL ENTERPRISE IN THE PROCESS OF ITS INVESTMENT RESOURCE MANAGEMENT AND RESOURCE FLOWS MODELLING

Summary

Based on summarized theoretical provisions of the investment theory, the article identifies risks of the resource support of investment and innovation activities within manufacturing and economic systems that hinder the implementation of project decisions. It elaborated the risk minimization strategy of industrial enterprises in the process of their investment resource management, which, if implemented, will help Ukrainian enterprises to avoid inefficient development of their investment and innovation activities at each stage of their lifecycle, as well as to improve the quality of investment resource utilization. Main approaches are proposed for the assessment of efficiency of an industrial enterprise's investment resource management under conditions of risks and uncertainty. This procedure will provide industrial enterprises with an opportunity to study the dynamics of risks and returns, to compare the obtained results with the objectives and the extent of the attainment thereof in order to make a conclusion about the economic viability of the measures under consideration, to lessen substantially the economic risk in the course of a project implementation and, should the losses appear excessive in the case of failure, to reject it on a timely basis.

№ 1 2017, стор. 13 - 19

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 701

Відомості про авторів

І. М. Крейдич

д. е. н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського", м. Київ

I. Kreidych

Doctor of Economics., Рrofessor, Head of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"


О. С. Наконечна

к. е. н, доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

О. Nakonechna

PhD of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Finance and Credit Department, International University of Finance


І. В. Наконечний

аспірант, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

І. Nakonechnyi

Postgraduate student, International University of Finance

Як цитувати статтю

Крейдич І. М., Наконечна О. С., Наконечний І. В. Механізм формування стратегії мінімізації ризиків промислового підприємства при управлінні його інвестиційними ресурсами і моделюванні ресурсних потоків. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 13–19.

Kreidych, I., Nakonechna, О. and Nakonechnyi, І. (2017), “Mechanism for development of risk minimization strategy for an industrial enterprise in the process of its investment resource management and resource flows modelling”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 13–19.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.