EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВОЛАТИЛЬНОСТІ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
І. С. Кравчук

Назад

УДК: 336.7

І. С. Кравчук

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВОЛАТИЛЬНОСТІ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Анотація

У статті проаналізовано методики щодо визначення волатильності як індикатора нестабільності на ринках цінних паперів та деривативів, враховуючи значний міждисциплінарний поступ у способах її розрахунку. Зокрема розкрито особливості калькуляції історичної волатильності, очікуваної волатильності на основі методики Блека-Шоулза, умовної волатильності на основі процесу GARCH, стохастичної та реалізованої волатильності. З допомогою методу подій здійснено калібрування індикаторів умовної та очікуваної волатильності на основі фондового індексу EURO STOXX 50. Для спрощення інтерпретації індикаторів волатильності, розрахованої за різними методиками, здійснено їх стандартизацію (для відображення коливань в інтервалі від 0 до 1), використовуючи інтегральну функцію розподілу, яка базується на рангуванні значень індикаторів та не вимагає наявності нормального розподілу значень індикаторів.

I. Kravchuk

MODERN APPROACHES FOR VOLATILITY ASSESSMENT ON THE FINANCIAL INSTRUMENTS MARKET

Summary

The methodology for determining the volatility as indicator of instability in the securities and derivatives markets was analyzed in the article, given the significant multidisciplinary progress in the methods of its calculation. In particular the features of calculation of historical volatility, implied volatility based on the methodology of Black-Scholes option pricing, conditional volatility based on GARCH process, stochastic and realized volatility were revealed. Calibration of the conditional and expected volatility indicators based on stock index EURO STOXX 50 was carried out using event study. Standardization of the volatility indicators, calculated by different methods, was carried out (to simplify their interpretation and reflect fluctuations in the interval from 0 to 1) using the cumulative distribution function, which is based on range of indicators and does not require normal distribution of indicator values.

№ 1 2017, стор. 40 - 47

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 719

Відомості про авторів

І. С. Кравчук

к. е. н., доцент, докторант кафедри банківського менеджменту та обліку, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

I. Kravchuk

PhD, associate professor, Department of Banking Management and Accounting, Ternopil National Economic University, Ternopil

Як цитувати статтю

Кравчук І. С. Сучасні підходи до оцінки волатильності на ринку фінансових інструментів. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 40–47.

Kravchuk, I. (2017), “Modern approaches for volatility assessment on the financial instruments market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 40–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.