EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ ЯК ОБ'ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
С. П. Кучин

Назад

УДК: 351.85

С. П. Кучин

СУТНІСТЬ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ ЯК ОБ'ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація

У статті досліджено сутність та динаміку розвитку соціально-культурної інфраструктури в Україні. Акцент дослідження зроблено на аналізі специфіки функціонування соціально-культурної інфраструктури в Україні як об'єкту державного регулювання. Досліджено складові інфраструктури в залежності від мети їх функціонування. Висвітлено поділ інфраструктури на виробничу та соціальну. Зроблено висновок, що розміщення елементів соціальної інфраструктури відіграє важливу роль в організації суспільного виробництва та створенні передумов для розвитку трудових ресурсів. Визначено сучасні тенденції розвитку соціальної інфраструктури як важливого об'єкту застосування механізмів державного регулювання. В роботі уточнено термін "інфраструктура". Введено до наукового обігу категорію культурно-мистецької інфраструктури як комплексу об'єктів та суб'єктів сфери культури (театральної, бібліотечної, музейної справи), на які покладено відповідальність за досягнення розвитку людського потенціалу через механізми формування в суспільстві морально-етичних цінностей, світогляду, усталених ціннісних орієнтацій як фундаменту соціально-економічного розвитку держави та пріоритетного напряму державної культурної політики.

S. Kuchyn

NATURE AND DYNAMICS OF THE SOCIAL AND CULTURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN UKRAINE AS THE STATE REGULATION OBJECT

Summary

The Article has studied the nature and dynamics of the social and cultural infrastructure development in Ukraine. The focus of the study was made on the analysis of the specific functioning of the social and cultural infrastructure in Ukraine as the state regulation object. The infrastructure components have been studied, depending on the purpose of their functioning. The division of the infrastructure into production and social has been highlighted. It has been concluded that placement of the elements of the social infrastructure plays an important role in organizing the social production and creation of pre-conditions for the development of human resources. The modern tendencies of development of the social infrastructure as an important object of using the state regulation mechanisms have been defined. The term "infrastructure" has been clarified in the work. A category of the cultural and artistic infrastructure has been introduced into the scientific circulation as a set of objects and subjects of the sphere of culture (theater, library, museum matters), which are responsible for achieving the human potential development through the mechanisms of formation of the moral and ethical values in the society, outlook, and established value orientations as the foundation of the social and economic development of the state and priority direction of the state cultural policy.

№ 1 2017, стор. 88 - 92

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 755

Відомості про авторів

С. П. Кучин

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки Національного університету цивільного захисту України, м. Харків

S. Kuchyn

PhD in economics, associate professor, Senior scientific employee of Scientific department of the State Security problems of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Кучин С. П. Сутність та динаміка розвитку соціально-культурної інфраструктури в Україні як об'єкту державного регулювання. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 88–92.

Kuchyn, S. (2017), “Nature and dynamics of the social and cultural infrastructure development in Ukraine as the state regulation object”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 88–92.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.