EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ "АЛЬФА-СИНТЕЗ"
О. В. Мартинюк, А. В. Гречко

Назад

УДК: 658.155

О. В. Мартинюк, А. В. Гречко

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ "АЛЬФА-СИНТЕЗ"

Анотація

Статтю присвячено обгрунтуванню напрямів підвищення ефективності управління процесом формування прибутковості підприємства на прикладі ТОВ "Альфа-Синтез". Розглянуто наукові підходи до визначення поняття "прибутковість". Здійснено аналіз факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, що впливають на ефективність формування прибутку підприємства. Основну увагу автора було приділено розробці управлінських рішень, метою яких є забезпечення зростання прибутковості вітчизняних виробничих підприємств. Розрахунки було проведено на базі ТОВ "Альфа-Синтез". У результаті дослідження було проведено аналіз асортименту обраного підприємства та розраховано витрати на впровадження нового виду продукції, що дозволить в максимальному обсязі завантажити виробничі потужності підприємства та підвищити прибутковість. Запропоновано та економічно обгрунтовано необхідність модернізації існуючого на підприємстві обладнання та пораховано витрати на реалізацію такого управлінського рішення. Також автором було визначено економічний ефект для обраного підприємства від впровадження запропонованих заходів. Запропоноване дослідження забезпечує практичну базу з питань підвищення ефективності управління процесом формування прибутковості підприємства. Таким чином, стаття має практичне значення для забезпечення прибутковості підприємства і містить вдосконалення практичних розробок у цьому напрямі.

O. Martyniuk, A. Grechko

THE ECONOMICAL SUBSTANTIATION OF DIRECTIONS OF IMPROVING THE MANAGEMENT PROCESS OF FORMATION OF PROFITABILITY ON THE EXAMPLE OF "ALFA SINTEZ"LLC

Summary

The article is devoted to the substantiation of directions of improving the management process of formation of profitability on the example of "Alfa-Sintez"LLC. Consider scientific approaches to the definition of "profitability". The analysis of factors internal and external environment that influence the efficiency of formation of profits. The focus of the author has been given to the development of management solutions, which aim to ensure profitable growth of domestic manufacturing enterprises. The calculations were made based on "Alfa-Sintez"LLC. The study analyzes the selected range of enterprise and calculated costs of introducing new products that will allow the maximum amount of load production capacity and increase profitability. A cost and the necessity of upgrading existing equipment and the company counted the cost of implementing these management solutions. Also, the author has identified the economic effect of the selected company from implementing the proposed measures. This study provides a practical framework for improving the management of the process of formation of profitability. Thus, the article is of practical importance for profitability improvement and provides practical developments in this area.

№ 2 2017, стор. 45 - 50

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 668

Відомості про авторів

О. В. Мартинюк

студент кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

O. Martyniuk

Student of the Department of Economics and Entrepreneurship of National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kiev


А. В. Гречко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського ", м. Київ

A. Grechko

PhD in Economics, Assistant Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship of National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kiev

Як цитувати статтю

Мартинюк О. В., Гречко А. В. Економічне обгрунтування напрямів підвищення ефективності управління процесом формування прибутковості підприємства на прикладі тов "альфа-синтез". Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 2. С. 45–50.

Martyniuk, O. and Grechko, A. (2017), “The economical substantiation of directions of improving the management process of formation of profitability on the example of "alfa sintez"llc”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 45–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.