EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГУЛЯТОРНІ ЗАСАДИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В. М. Швайдак

Назад

УДК: 338.2

В. М. Швайдак

РЕГУЛЯТОРНІ ЗАСАДИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті досліджено модифікації інвестиційного розвитку національних економік, спричинені процесами глобалізації. Узагальнено теоретичні положення та практичний досвід реалізації державної інвестиційної політики у високорозвинених та нових індустріальних країнах. Державна інвестиційна політика на сучасному етапі розвитку світової економіки передбачає реалізацію комплексу регуляторних заходів прямої і непрямої дії, спрямованих на активізацію інвестиційної діяльності, забезпечення сприятливого інвестиційного клімату та формування високоукладної конкурентоздатної структури національного господарства. Інвестиційний розвиток зорієнтований на підвищення економічної та науково-технічної ефективності національного господарства та забезпечення соціально і екологічно зорієнтованої інвестиційної діяльності.
З'ясовано, що інвестиційний розвиток в умовах нової економічної реальності має грунтуватись на поєднанні механізму ринкового саморегулювання та державного регулювання інвестиційних процесів. Державне регулювання інвестиційного розвитку має здійснюватись на основі кластерного підходу та в межах механізму державно-приватного партнерства. Для цього має запрацювати інвестиційна рада, яка об'єднуватиме фахові зусилля державного управління, наукових установ та бізнесу, та забезпечить умови до репатріації капіталів і деофшоризації економіки.
Регуляторні засади активізації інвестиційної діяльності грунтуються на основоположних напрямах грошово-кредитної, бюджетної та податкової політики. Забезпечення достатності і доступності інвестиційних кредитів можливе на основі проведення експансивної грошово-кредитної політики, що включає розширення грошової пропозиції, поступове зниження облікової ставки НБУ з комплементарним нівелюванням інфляційних процесів. Бюджетна інвестиційна політика має забезпечувати державні інвестиції та формування бюджетів розвитку в площині децентралізації влади. Реалізація активної інвестиційної політики грунтується на імперативах зниження податкових ставок та надання обгрунтованих податкових пільг пріоритетним секторам інноваційної діяльності та інвестиційно активним підприємствам реального сектору економіки.

V. Shvaidak

REGULATORY PRINCIPLES OF INVESTMENT ACTIVITY INTENSIFICATION

Summary

The article deals with the modification of the investment growth of national economies caused by globalization processes. Theoretical principles and practical experience of implementing the state investment policy in developed and New industrial countries are summarized. The state investment policy at the current stage of development of the global economy involves a host of regulatory measures that have both direct and indirect effect aimed at stimulating investment activity, providing a favourable investment climate, and forming a multiplex competitive structure of the national economy. Investment development is geared towards boosting the economic, scientific and technical efficiency of the national economy and ensuring socially and environmentally oriented investment activities.
It has been found that investment development in the conditions of new economic reality should be based on the market self-regulation mechanism combined with the state regulation of investment processes. The state regulation of investment development should be based on the cluster approach and within the public-private partnership mechanism. To implement this task, an investment council should be created to coordinate professional efforts of state administration, scientific institutions, and business, as well as to provide proper conditions for capital repatriation and economy deoffshorization.
Regulatory principles of investment activities intensification are based on fundamental directions of monetary and credit, fiscal and tax policies. Ensuring the sufficiency and availability of investment loans is possible owing to extensive monetary and credit policy including the increase of money supply, gradual cuts in NBU (the National Bank of Ukraine) discount rate, along with complementary levelling of inflation processes. The budget investment policy should ensure state investments and budgeting in the sphere of power decentralization. Implementation of the active investment policy is grounded on the imperatives of tax reduction and provision of reasonable tax abatements for priority innovation sectors and enterprises of the real economy sector that actively invest.

№ 2 2017, стор. 63 - 67

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 533

Відомості про авторів

В. М. Швайдак

аспірант, ВНЗ "Національна академія управління", м. Київ

V. Shvaidak

PhD student, Kyiv higher educational establishment "National Academy of Management"

Як цитувати статтю

Швайдак В. М. Регуляторні засади активізації інвестиційної діяльності . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 2. С. 63–67.

Shvaidak, V. (2017), “Regulatory principles of investment activity intensification”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 63–67.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.