EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІНСЬКА ПЕРЕБУДОВА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ
Л. А. Лутай, К. С. Міщенко, С. А. Тюлєнєв

Назад

УДК: 364-7:331.5

Л. А. Лутай, К. С. Міщенко, С. А. Тюлєнєв

УПРАВЛІНСЬКА ПЕРЕБУДОВА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглядаються складові модернізації механізму управління соціальними послугами в сфері зайнятості населення. Основною метою дослідження є аналіз сучасного механізму управління соціальними послугами у сфері зайнятості та розробка рекомендацій щодо його модернізації в умовах викликів і загроз на ринку праці України. У статті перераховані підстави, що потребують докорінної модернізації механізму управління соціальними послугами в сфері зайнятості, проаналізовано її складові: законодавчо-нормативна, організаційно-функціональна, кадрова, інформаційного забезпечення і комунікацій. Розглянуто напрями модернізації вищезгаданих складових у контексті перебудови системи державної служби зайнятості України. Пріоритети менеджменту соціальних послуг, запропоновані авторами, базуються на стратегічних орієнтирах розвитку служби зайнятості на період до 2020 року. Метод й алгоритм розроблено для вибору комплексного інструментарію управління соціальними послугами, здатного своєчасно і адекватно реагувати на зміни на ринку праці і перебудовуватися залежно від обраних пріоритетів. Результати подальших досліджень можуть бути використані менеджментом служб зайнятості, науковцями, які займаються розробкою механізму управління соціальними послугами в сфері зайнятості.

L. Lutay, K. Misсhenko, S. Tiulenev

MANAGERIAL RESTRUCTURING OF THE STATE EMPLOYMENT SERVICE OF UKRAINE

Summary

This article discusses the components of modernization of the mechanism of management of social services in the field of employment. The main goal of the research is the analysis of the modern mechanism of management of social services in the employment and development of recommendations for its modernization in the context of the challenges and threats on the labour market of Ukraine. This article lists the reason for requiring the radical modernization of the mechanism of management of social services in the field of employment, the analysis of its components: the legislative and regulatory, organizational and functional, personnel, information support and communications. The directions of modernization of these components in the context of the restructuring of the system of state employment service of Ukraine. The priorities for the management of social services proposed by the authors, based on strategic development guidelines of the employment service for the period up to 2020. The method and algorithm developed to select a comprehensive Toolkit for social services, able to timely and adequately respond to changes in the labour market, and to readjust depending on the chosen priorities. The results of further studies can be used by the management of employment services, academics that develop the mechanism of management of social services in the field of employment.

№ 2 2017, стор. 80 - 85

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 529

Відомості про авторів

Л. А. Лутай

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ

L. Lutay

D.Sc. (Economics), Professor, Head of the Department of management Institute of training of public service employment of Ukraine


К. С. Міщенко

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ

K. Misсhenko

PhD (Public Administration), Associate Professor, Department of public management and public administration Institute of training of public service employment of Ukraine


С. А. Тюлєнєв

аспірант, Інститут підготовки кадрів, Державної служби зайнятості України, м. Київ

S. Tiulenev

Postgraduate student of the Institute of training of public service employment of Ukraine

Як цитувати статтю

Лутай Л. А., Міщенко К. С., Тюлєнєв С. А. Управлінська перебудова державної служби зайнятості України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 2. С. 80–85.

Lutay, L., Misсhenko, K. and Tiulenev, S. (2017), “Managerial restructuring of the state employment service of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 80–85.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.