EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СТИМУЛЮЮЧИМИ ФАКТОРАМИ В ЗАКЛАДАХ СФЕРИ КУЛЬТУРИ ЯК МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЮ СФЕРОЮ
С. П. Кучин

Назад

УДК: 351.85

С. П. Кучин

УДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СТИМУЛЮЮЧИМИ ФАКТОРАМИ В ЗАКЛАДАХ СФЕРИ КУЛЬТУРИ ЯК МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЮ СФЕРОЮ

Анотація

У статті досліджено сучасні тенденції розвитку стимулювання працівників сфери культури в Україні та актуальні напрями удосконалення корпоративного управління стимулюючими факторами в закладах сфери культури як механізму державного управління соціально-культурною сферою. Акцент дослідження зроблено на аналізі зазначених питань на прикладі закладів сфери театрального мистецтва. Висвітлено сутність стимулювання, аналіз специфіки стимулювання персоналу закладів сфери культури в Україні. Виявлено напрям удосконалення механізмів державного управління в сфері культури, який полягає у запроваджені новітніх підходів до корпоративного управління та реформування системи оплати в сфері культури. Наголошено на тому, що найпоширенішими напрямами матеріального стимулювання працівників закладів театрального мистецтва є підвищення основної заробітної платні, різноманітні надбавки та доплати. З метою підвищення рівня стимулювання працівників сфери культури, збільшення їх доходів, залучення до процесу диверсифікації джерел фінансування, розвитку меценатства, спонсорства та з метою розширення попиту на їх продукцію, запропоновано систему регламентацій виплат грошової винагороди "Зарплата — Залучення".

S. Kuchyn

AN IMPROVEMENT THE CORPORATE GOVERNANCE ABOVE STIMULATING FACTORS IN ESTABLISHMENTS OF THE CULTURAL SPHERE AS A MECHANISM OF STATE CONTROL THE SOCIO-CULTURAL SECTOR

Summary

The article has explored the modern trends of development the stimulation of employees in cultural sector in Ukraine and actual directions of improvement the corporate governance above motivating factors in establishments of the cultural sphere as a mechanism of state control the socio-cultural sector. The emphasis of research has been focused on analysis the specified issues using the establishments in sphere of theatrical art as an example. We've lighted the essence of stimulation and analysis the specifics of stimulation for staff in establishments of the cultural sector in Ukraine. We've discovered a way of improving the mechanisms of state control in the cultural sphere, which consists in implementation the innovative approaches to corporate governance and reforming the payment system in the field of culture. It's emphasized that the most common ways of material stimulation for employees in establishments of performing arts are the increasing of basic salary, various allowances and supplements. With the aim of increasing the stimulation for workers of cultural sphere, growth their gains, involvement them in diversification the funding sources, development the arts patronage, sponsorship and to increase the demand for their products, there has been a system of regulations the remuneration "salary — involvement " suggested.

№ 3 2017, стор. 73 - 76

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 461

Відомості про авторів

С. П. Кучин

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

S. Kuchyn

PhD in economics, associate professor, Senior scientific employee of Scientific department of the State Security problems of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Кучин С. П. Удосконалення корпоративного управління стимулюючими факторами в закладах сфери культури як механізм державного управління соціально-культурною сферою. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 3. С. 73–76.

Kuchyn, S. (2017), “An improvement the corporate governance above stimulating factors in establishments of the cultural sphere as a mechanism of state control the socio-cultural sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 73–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.