EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, О. Г. Цвик

Назад

УДК: 330.341.1:339.137.2

В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, О. Г. Цвик

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Метою написання статті є систематизація підходів щодо розгляду інноваційної діяльності вітчизняних підприємств як провідного чинника забезпечення конкурентоспроможності.
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що конкурентоспроможність країни визначається використаною кількістю унікальних розробок, ідей. Одним із головних рушіїв, які змушують країну рухатись шляхом конкуренції в умовах розвитку міжнародних економічних відносин, є глобальна конкуренція.
У статті розглянуто сутність поняття "інноваційна діяльність" та "конкурентоспроможність", проаналізовано місце України в глобальному індексі інновацій — GII (The Global InnovatioIndex). Наведено головні причини низького сприйняття інноваційних процесів та різновиди основних видів інноваційної діяльності. Запропоновано основні шляхи розвитку інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств та загального покращення рівня інноваційного розвитку України.

V. Dzhedzhula, I. Yepifanova, A. Tsvyk

INNOVATIVE ACTIVITY AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

Summary

The purpose of this article is systematization approaches to consider innovation of domestic enterprises as the leading factor in ensuring competitiveness.
Background research is that competitiveness is determined by the using of unique developments and ideas. One of the main drivers that make the country move through competition in the development of international economic relations is a global competition.
In the article the essence of the concept of "innovation" and "competitiveness" is considered, Ukraine's place in the global innovation index — GII (The Global Innovatio Index) is analyzed. The basic reasons for the low perception of innovation processes and varieties of basic types of innovation are inquired. The basic ways of developing the innovative capacity of domestic enterprises and the general improvement in innovation development of Ukraine is offered.

№ 4 2017, стор. 5 - 8

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 606

Відомості про авторів

В. В. Джеджула

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

V. Dzhedzhula

D. Sc. (Economics), Professor, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa


І. Ю. Єпіфанова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

I. Yepifanova

PhD (Economics), Associate Professor, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa


О. Г. Цвик

студент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

A. Tsvyk

student, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Цвик О. Г. Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 4. С. 5–8.

Dzhedzhula, V., Yepifanova, I. and Tsvyk, A. (2017), “Innovative activity as a factor of competitiveness of enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 5–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.