EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ УКРАЇНИ ДО ВИМОГ СУМЛІННОЇ ДІЛОВОЇ ПРАКТИКИ
Н. В. Тадеєва

Назад

УДК: 351.84

Н. В. Тадеєва

НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ УКРАЇНИ ДО ВИМОГ СУМЛІННОЇ ДІЛОВОЇ ПРАКТИКИ

Анотація

Визначено актуальність запровадження сумлінної ділової практики, зокрема, запобігання шахрайству, корупції та хабарництву, сумлінна конкуренція, коректна співпраця с політичними структурами, популяризація сумлінної практики ведення бізнесу, повага до прав власності. Досліджено практичні аспекти систематизації моделей поведінки підприємств у ході реалізації принципів сумлінної ділової практики. Для систематизації моделей поведінки підприємств у ході реалізації принципів сумлінної ділової практики корпорацій України запропоновано застосувати авторську модель оцінки рівня сумлінної ділової практики на підприємстві. удосконалення підходів до розробки практичних рекомендацій щодо запровадження сумлінної ділової практики в діяльність корпорацій. Систематизовано моделі поведінки підприємств у ході реалізації принципів сумлінної ділової практики та порівняння їх із практиками загально відомих світових трендів щодо реалізації сумлінної ділової практики серед корпорацій. Виявлено, що підприємства, які позиціонуються на українському ринку як досить відомі бренди мають досить скромні показники виконання сумлінної ділової практики. Доведено, що серед аналізованих підприємств, що виявили активність у запровадженні сумлінної ділової практики, далеко не всі спромоглись використати цей результат для просування свого підприємства і навпаки підприємства, які не раз були причетні до судових тяжб з несумлінної конкуренції сприймаються стейкхолдерами як підприємства з надійною репутацією.

N. Tadeeva

DIRECTIONS OF ADAPTATION OF THE ACTIVITIES OF CORPORATIONS OF UKRAINE TO THE REQUIREMENTS OF GOOD BUSINESS PRACTICE

Summary

Identified the relevance of the implementation of good business practices, in particular, to prevent fraud, corruption and bribery, fair competition, proper cooperation with political authorities, promotion of fair business practices, respect for property rights. Studied practical aspects of systematization of patterns of behaviour of the enterprises during the implementation of the principles of good business practice. To organize patterns of behavior of enterprises in the implementation of the principles of good business practice to corporations of Ukraine proposed to use the author's model of assessing the level of good business practice in the enterprise. improvement of approaches to the development of practical recommendations for the implementation of good business practices in corporate activities. Systematic model of behavior of enterprises in the implementation of the principles of fair business practices and comparing them with the practices commonly known global trends on implementation of good business practices among corporations. It is revealed that enterprises, which are positioned on the Ukrainian market as a fairly well-known brands have quite modest performance to good business practices. It is proved that among the analyzed companies that were active in conducting fair business practices, not all were able to use this result for the furtherance of his enterprise and, on the contrary, companies, who have repeatedly been involved in litigation with Nestle competition perceived by stakeholders as businesses with a reliable reputation.

№ 4 2017, стор. 66 - 70

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 524

Відомості про авторів

Н. В. Тадеєва

аспірантка кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

N. Tadeeva

Postgraduate student, Department of public administration, records management and information activities, National University of water management and nature resources use, Rivne

Як цитувати статтю

Тадеєва Н. В. Напрями адаптації діяльності корпорацій України до вимог сумлінної ділової практики. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 4. С. 66–70.

Tadeeva, N. (2017), “Directions of adaptation of the activities of corporations of Ukraine to the requirements of good business practice”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 66–70.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.