EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
О. В. Манжура

Назад

УДК: 330.341.4:330.322

О. В. Манжура

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

Актуальність статті зумовлена необхідністю проведення структурних реформ, які б сприяли якісному оновленню, модернізації національної економіки. Метою статті є дослідження та узагальнення зарубіжного досвіду структурно-інвестиційного розвитку економіки та застосування його для України. Проведено аналіз законодавчих та нормативних документів щодо структурних змін на різних етапах розвитку України. Встановлено, що основним чинником структурних змін в економіці США став науково-технічний прогрес, який сприяв позитивним трансформаціям на всіх рівнях. Основою структурних зрушень Німеччини було звернення бізнесу до науки, за якою визнано роль головного генератора інноваційних проектів. Велике значення для зміни структури економіки найближчих сусідів Польщі та Румунії відіграли інтеграційні процеси до Європейського Співтовариства. Але всім державам незалежно від географічного розташування чи економічного статусу для здійснення структурних реформ необхідні інвестиційні ресурси. Економіка України потребує не тільки структурних реформи, а й технологічної модернізації, яка неможлива без подолання інвестиційної кризи.

О. Manzhura

FOREIGN EXPERIENCE OF STRUCTURAL-INVESTMENT ECONOMY: PROSPECTS FOR UKRAINE

Summary

Relevance of the article due to the need of structural reforms that would enhance qualitative renewal and modernization of the national economy. The article is to study and generalization of foreign experience and investment structure of the economy and use it to Ukraine. The analysis of the laws and regulations on structural changes at different stages of development of Ukraine. It was established that the main factor of structural changes in the USА economy began to scientific and technical progress, which contributed to the positive transformation at all levels. The basis of the structural changes Germany was the treatment business to science, was acknowledged as the main generator of innovation. Great value for changing the structure of the economy nearest neighbors Poland and Romania played an integration process into the European Community. But all States, regardless of geographic location or economic status for the structural reforms necessary investment resources. Ukraine's economy requires not only structural reforms, but also technological modernization, which is impossible without overcoming the investment crisis.

№ 5 2017, стор. 5 - 9

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 554

Відомості про авторів

О. В. Манжура

д. е. н., доцент кафедри економічної теорії та прикладної економіки, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

О. Manzhura

Doctor of Economics, Associate Professor of Economics and Applied Economics, Poltava University of Economics and Trade", Poltava

Як цитувати статтю

Манжура О. В. Зарубіжний досвід структурно-інвестиційного розвитку економіки: перспективи для України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 5. С. 5–9.

Manzhura, О. (2017), “Foreign experience of structural-investment economy: prospects for Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 5–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.