EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ БЮДЖЕТНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
О. С. Богма

Назад

УДК: 336.14:65.012.8:005.922(477)

О. С. Богма

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ БЮДЖЕТНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтовано, що обов'язковою умовою успішного запровадження програмно-цільового методу у забезпеченні бюджетної безпеки України виступає якісне оцінювання критично важливих параметрів цільових програм протидії загрозам бюджетній безпеці. Запропоновано класифікувати оцінювання ефективності використання державних ресурсів у межах реалізації цільових програм у сфері забезпечення бюджетної безпеки відповідно до етапу реалізації оцінюваної цільової програми (проміжне та підсумкове оцінювання) та мети аналітичних процедур (оцінювання доцільності розробки та реалізації програми, якості розробки програми, результативності реалізації програми, ефективності реалізації програми, обсягу досягнутих результатів та синергетичного ефекту). Розроблено методику оцінювання цільової програми протидії загрозам бюджетній безпеці України, яка дозволяє визначати загальний результат впливу результатів реалізації програми на визначений об'єкт, рівень бюджетної безпеки та показники соціально-економічного розвитку країни в цілому.

Е. Bogma

FEATURES OF EVALUATION OF HAVING A SPECIAL PURPOSE PROGRAMS OF COUNTERACTION TO THREATS TO BUDGETARY SAFETY OF UKRAINE

Summary

In the article reasonably, that as an obligatory condition of successful input of program-target method a quality evaluation critically of important parameters of the having a special purpose programs of counteraction to the threats of budgetary safety comes forward in providing of budgetary safety of Ukraine. It is suggested to classify the evaluation of efficiency of the use of state resources within the limits of realization of the having a special purpose programs in the sphere of providing of budgetary safety in accordance with an implementation of the estimated having a special purpose program (intermediate and final evaluation) and aim of analytical procedures (evaluation of expediency of development and realization of the program, quality of development of the program, effectiveness of realization of the program, efficiency of realization of the program, volume of the attained results and sinergistical effect) phase. Methodology of evaluation of the having a special purpose program of counteraction to the threats is worked out to budgetary safety of Ukraine, that allows to determine the general result of influence of results of realization of the program on a certain object, budgetary strength security and indexes of socio-economic development of country on the whole.

№ 5 2017, стор. 22 - 25

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 557

Відомості про авторів

О. С. Богма

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Е. Bogma

Candidate of Science in Economics, Ass. Prof., Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya national university, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Богма О. С. Особливості оцінювання цільових програм протидії загрозам бюджетній безпеці України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 5. С. 22–25.

Bogma, Е. (2017), “Features of evaluation of having a special purpose programs of counteraction to threats to budgetary safety of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 22–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.