EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КЕРОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНИМ ФУНКЦІОНУВАННЯМ В ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
К. О. Бояринова

Назад

УДК: 65.011:330.341

К. О. Бояринова

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КЕРОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНИМ ФУНКЦІОНУВАННЯМ В ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Анотація

Статтю присвячено розкриттю та обгрунтуванню комплексного підходу до визначення керованості економічним функціонуванням в інноваційно орієнтованому розвитку підприємств машинобудування, на основі виявлення реакції економічної віддачі на нарощену економічну силу у забезпечувальних, відтворювальних, розширено та інноваційно відтворювальних процесах, виражених у проміжних та загальних економічних результатах діяльності підприємства машинобудування. Запропоновано структуру визначення інтегрального показника економічної сили та економічної віддачі. Обгрунтовано результати ко-спектрального аналізу періоду впливу накопиченої економічної сили функціонування в інноваційно орієнтованому розвитку на рівень економічної віддачі, а також наслідки досліджуваного функціонування за ступенем керованості.

К. Boiarynova

COMPLEX APPROACH TO DETERMINATION OF MANAGEABILITY OF ECONOMIC FUNCTIONING IN INNOVATION-ORIENTED DEVELOPMENT OF MACHINE BUILDING ENTERPRISES

Summary

The article is devoted to disclosure and substantiation of a complex approach to determination of manageability of economic functioning in the innovation-oriented development of machine building enterprises, based on the detection of the reaction of the economic impact on the expanded economic force in the providing, reproduction, expanded and innovative reproductive process, expressed in the intermediate and overall economic performance results of the machine building enterprises. There was proposed the structure of determination of integral indicator of economic strength and economic returns. The author substantiated the results of co-spectral analysis of the impact period of accumulated economic force of functioning in the innovation-oriented development on the level of economic returns and consequences of the in vestigated functioning by the degree of manageability.

№ 5 2017, стор. 50 - 57

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 506

Відомості про авторів

К. О. Бояринова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

К. Boiarynova

PhD. (Economics), Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

Як цитувати статтю

Бояринова К. О. Комплексний підхід до визначення керованості економічним функціонуванням в інноваційно орієнтованому розвитку підприємств машинобудування. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 5. С. 50–57.

Boiarynova, К. (2017), “Complex approach to determination of manageability of economic functioning in innovation-oriented development of machine building enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 50–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.