EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
М. М. Кохан

Назад

УДК: 338.24:33.658

М. М. Кохан

ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

З метою оцінки маркетингового потенціалу фармацевтичного підприємства проведено аналіз наукових підходів щодо визначення показників маркетингового потенціалу, що дало змогу виокремити їх якісні та кількісні елементи. Для визначення інтегрованої оцінки окремих потенціалів маркетингу в роботі запропонована методика формування їх комплексної оцінки, заснована на методах таксономії. Загальний маркетинговий потенціал інтерпретовано як основу піраміди, що відображає кількісну міру конкурентної позиції фармацевтичного підприємства на ринку. Результатом запропонованої методики є комплексна динамічна оцінка кожного з потенціалів маркетингу підприємства, яка дозволяє оперативно оцінити динаміку розвитку маркетингових процесів без втрати значимої для прийняття управлінських рішень інформації. Запропонована методика була реалізована щодо низки досліджуваних фармацевтичних підприємств. Проаналізований стан оцінок потенціалів маркетингу досліджуваних фармацевтичних підприємств засвідчив наявність потенціалу розвитку фармацевтичних підприємств у напрямі вдосконалення їх маркетингових стратегій.

M. Kohan

ASSESMENT OF MARKETING POTENTIAL OF PHARMACEUTICAL COMPANY

Summary

To evaluate marketing potential of pharmaceutical company it was realizes an analysis of scientific approaches to determination of the marketing potential's indices, and that made it possible to distinguish its qualitative and quantitative elements. To determine the integrated assessment of individual marketing's potentials it was proposed the methodology of forming a comprehensive evaluation based on methods of taxonomy. General marketing potential given as the base of the pyramid, reflecting a quantitative measure of competitive position of pharmaceutical company on market. The result of the proposed methodology is complex dynamic evaluation of each marketing potential of company, which allows assessing quickly the dynamics of marketing processes development without losses of information significant for decision-making. The methodology has been implemented on a number of surveyed pharmaceutical companies. The survey revealed the presence of potential for development of pharmaceutical enterprises in improving their marketing strategies.

№ 5 2017, стор. 58 - 62

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 655

Відомості про авторів

М. М. Кохан

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

M. Kohan

Postgraduate of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Кохан М. М. Оцінка маркетингового потенціалу фармацевтичного підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 5. С. 58–62.

Kohan, M. (2017), “Assesment of marketing potential of pharmaceutical company”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 58–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.