EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОНЯТТЯ "СЕРЕДОВИЩЕ" В ТЕОРЕТИЧНИХ БУДОВАХ СОЦІАЛ-ПРОГРЕСИСТІВ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПІДХОДУ
О. В. Делія

Назад

УДК: 351-026.9

О. В. Делія

ПОНЯТТЯ "СЕРЕДОВИЩЕ" В ТЕОРЕТИЧНИХ БУДОВАХ СОЦІАЛ-ПРОГРЕСИСТІВ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПІДХОДУ

Анотація

Здійснено детальний аналіз процесу об'єктивації поняття "середовище" у світоглядно-філософських наукових концепціях доктрини соціал-прогресизму. Зокрема схарактеризовано дослідницький потенціал доктрини у контексті розгляду соціального середовища як критерію прогресу через аналіз соціал-утопічних проектів "ідеальних міст". Сформульовано та досліджено тогочасні методологічні підходи щодо вивчення міського середовища як компоненти соціального середовища: філософсько-урбаністичний, соціологічний, естетичний тощо.
Досліджено та оцінено позитивний внесок представників цивілізаційного підходу у розробку проблематики культурологічного контексту середовища як опозиції прогресизму. Наголошено на введенні категорії "середовище" до чинників динаміки цивілізації в рамках стрижневої теорії "виклику-відповіді" А. Тойнбі. Визначено дослідницьке значення синтезу екуменізму та філософії життя у вченні А. Тойнбі у процесі розвитку середовищної парадигми.

О. Delija

THE CONCEPT OF "ENVIRONMENT" IN THE THEORETICAL CONSTRUCTS OF SOCIAL- PROGRESSIVES AND REPRESENTATIVES OF CIVILIZED APPROACH

Summary

The analysed of the process of objectification the concept of "environment" in an ideological-philosophical scientific concepts of the doctrine of social-progressivism. It was characterized by the research capacity of the doctrine in the context of the social environment as a criterion of progress through the analysis of social-utopian projects of "ideal cities". Formulated and studied the then methodological approaches to the study of the urban environment as a component of the social environment: philosophical and urban, sociological, aesthetic, etc. Researched and assessed the positive contribution of the representatives of the civilization approach in the development of the mainstreaming of cultural context as opposition to progressivism.
Marked the introduction of the category "environment" to the factors in the development of civilizations in the theory of "challenge-response" by A. Toynbee. it was determined the value of a synthesis of ecumenism and philosophy of life in the doctrine of Arnold Toynbee in the context of environmental paradigm.

№ 5 2017, стор. 93 - 96

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 569

Відомості про авторів

О. В. Делія

к. і. н., доцент, докторант кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України

О. Delija

PhD, docent, Doctoral candidate, Head of state policy and social development, National Academy for Public Administration Under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Делія О. В. Поняття "середовище" в теоретичних будовах соціал-прогресистів та представників цивілізаційного підходу. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 5. С. 93–96.

Delija, О. (2017), “The concept of "environment" in the theoretical constructs of social- progressives and representatives of civilized approach”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 93–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.