EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІСЛАМСЬКИХ ФІНАНСІВ: КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД
О. М. Мозговий, О. В. Субочев, О. М. Юркевич

Назад

УДК: 339.7

О. М. Мозговий, О. В. Субочев, О. М. Юркевич

ОСНОВНІ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІСЛАМСЬКИХ ФІНАНСІВ: КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД

Анотація

Визначено основні моделі індустрії ісламських фінансів та надано критичну оцінку (порівняно з традиційними фінансами) механізму їх функціонування.
Актуальність теми дослідження зумовлюється такими обставинами, як зростання кількості мусульман не лише у світі, а й в розвинених країнах, швидке зростання активів ісламських фінансових інститутів, удосконалення та розвиток фінансових ринків ісламських країн.
Ісламські фінанси функціонують у межах трьох моделей, заснованих на партнерстві, торгівлі або оренді. Ідеальними моделями фінансування, з точки зору ісламського права, є такі, що засновані на партнерстві, наприклад, мушарака (аналог командитного товариства), і мудараба (аналог інституту спільного інвестування).
Незважаючи на наявність очевидних позитивних сторін таких, як обмеженість спекулятивних операцій або ризикових видів сек'юритизації, націленість на фінансування реального сектора економіки та заохочення прямих взаємозв'язків між фінансовим та виробничим секторами, механізм функціонування ісламської економіки у деяких аспектах суперечить низці фундаментальних принципів реалізації ефективної економічної діяльності.
Виокремлюють такі критичні припущення:
— ісламська економічна модель має вищі транзакційні витрати і нижчу мобільність економічних ресурсів, унаслідок релігійних заборон, які заважають економічним агентам робити ефективний "вільний вибір", вимагають користуватися і пристосовувати не завжди зручні форми відносин і інструментів;
— ісламські фінансові інститути страждають від асиметрії інформації та обмеженості інструментів управління ризиками, що, своєю чергою, збільшує загальний ризик і транзакційні витрати всієї банківської індустрії в цілому, знижує ліквідність її інструментів і ринків, знижує сприйнятливість до фінансових інновацій;
— проблемою залишається відсутність повноцінного регулювання і нагляду на всіх рівнях: саморегулювання (рівень професійної діяльності), національного регулювання, стандартизації та кодифікації — на міжнародному рівні координації і регулювання.

O. Mozgovy, O. Subochev, O. Yurkevich

THE BASIC MODELS OF ISLAMIC FINANCE: A CRITICAL REVIEW

Summary

The article identifies basic models of Islamic finance industry and provides a critical assessment (compared to conventional finance) for mechanism of their functioning.
Current research is driven by the following factors: a growing number of Muslims not only in the world but also in developed countries, the rapid growth of assets of Islamic financial institutions, improvement and development of financial markets in Islamic countries.
Islamic finance functions within three models, based on partnership, trade and leasing. Ideal models for financing in terms of Islamic law are those based on a partnership model, such as Musharaka (similar to limited partnership) or Mudarabah (similar to collective investment institution).
Despite of having obvious positive aspects, such as limitation of speculative or risky securitization, focusing on financing the real sector of economy and encouraging direct interrelationship between financial and productive sectors, in our view, the mechanism of Islamic economics in some ways is at variance with a number of fundamental principles of effective economic activity.
There are following critical assumptions:
— Islamic economic model might have higher transaction costs and lower mobility of economic resources due to religious restrictions which prevent economic agents from making an effective "free choice". The agents have to use and adapt, in some ways, not convenient forms of relations and instruments;
— Islamic financial institutions suffer from informational asymmetry and limited range of instruments for risk management, that increases the overall risk and transaction costs for banking industry as a whole, reduces liquidity of markets and instruments, reduces susceptibility to financial innovations;
— lack of full regulation and supervision at all levels is still an essential problem: self-regulation (professional activity level), national regulation, international co-ordination (standardization and codification).

№ 6 2017, стор. 20 - 25

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 768

Відомості про авторів

О. М. Мозговий

д. е. н., проф. кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

O. Mozgovy

Doctor of Economics, professor of the International Finance Department, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man


О. В. Субочев

к. е. н., доц. кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

O. Subochev

PhD candidate, associate professor of the International Finance Department, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man


О. М. Юркевич

к. е. н., доц. кафедри інвестиційної діяльності, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

O. Yurkevich

PhD candidate, associate professor of the Investment Activity Department, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man

Як цитувати статтю

Мозговий О. М., Субочев О. В., Юркевич О. М. Основні моделі функціонування ісламських фінансів: критичний погляд. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 6. С. 20–25.

Mozgovy, O., Subochev, O. and Yurkevich, O. (2017), “The basic models of islamic finance: a critical review”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 20–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.