EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ТАРИФОУТВОРЕННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
І. А. Островський, Б. Ю. Юхнов, О. Л. Яшинов

Назад

УДК: 332.873.1

І. А. Островський, Б. Ю. Юхнов, О. Л. Яшинов

МІКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ТАРИФОУТВОРЕННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Анотація

Розглянуто мікроекономічні підходи до реформування тарифоутворення у сфері житлово-комунального господарства. Досліджено теоретичні передумови формування тарифів. Узагальнено особливості стимулюючих методів тарифоутворення у теплопостачанні, що сприяють енергозбереженню. Проаналізовано тарифне стимулювання енергозберігаючих інвестицій на енергоресурси. Обгрунтовано необхідність формування двосекторної моделі ринку теплоенергетичних ресурсів. Визначено адміністративний та конкурентний підходи до розробки двосекторної моделі. Окремо досліджено специфіку енергозберігаючої реконструкції будинків. Теплозберігаюча реконструкція будинків має сполучатися з використанням відтворювальних видів енергії. Підкреслено комплексний вплив тарифоутворення на регулювання галузі в цілому. Обгрунтовано необхідність впровадження системи довгострокового тарифного регулювання і тарифного планування з метою стимулювання залучення інвестицій в будівництво і модернізацію підприємств та інфраструктури житлово-комунального господарства.

I. Ostrovskyi, B. Yukhnov, O. Yashynov

THE MICROECONOMIC ASPECTS OF REFORMING SYSTEM OF TARIFF-SETTING IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES UKRAINE

Summary

The microeconomic approaches to reforming tariff formation in the sphere of housing and communal services are considered. The theoretical prerequisites for the formation of tariffs are explored. The features of stimulating methods of tariff formation in heat supply that promote energy saving are generalized. The tariff stimulation of energy saving investments for energy resources is analyzed. The necessity of forming a two-sector model of the heat energy resources market is substantiated. The administrative and competitive approaches to the development of a two-sector model are defined. The specificity of energy-saving reconstruction of buildings has been studied separately. Heat-saving reconstruction of buildings should be combined with the use of reproducible types of energy. The complex effect of tariff formation on regulation of the industry as a whole is underlined. The need for the introduction of long-term tariff regulation and tariff planning to stimulate attraction of investments in building and modernization of enterprises and infrastructure of housing and communal services substantiated.

№ 6 2017, стор. 57 - 61

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 662

Відомості про авторів

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

I. Ostrovskyi

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv


Б. Ю. Юхнов

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

B. Yukhnov

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv


О. Л. Яшинов

к. е. н., доцент, завідувач кафедри суспільних наук, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, м. Харків

O. Yashynov

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Сhief of Department of Social Sciences, Kharkiv National Kotlyarevsky University of Arts, Kharkiv

Як цитувати статтю

Островський І. А., Юхнов Б. Ю., Яшинов О. Л. Мікроекономічні аспекти реформування системи тарифоутворення в житлово-комунальному господарстві України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 6. С. 57–61.

Ostrovskyi, I., Yukhnov, B. and Yashynov, O. (2017), “The microeconomic aspects of reforming system of tariff-setting in housing and communal services Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 57–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.