EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ГАЛУЗІ СТРАХУВАННЯ МАЙНА
І. Є. Януль, Т. С. Касьянюк

Назад

УДК: 368

І. Є. Януль, Т. С. Касьянюк

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ГАЛУЗІ СТРАХУВАННЯ МАЙНА

Анотація

У статті розглянуто зарубіжний досвіт у сфері майнового страхування на основі дослідження країн-світових лідерів. Охарактеризовано особливості функціонування зарубіжних ринків майнового страхування, а також визначено рівень їх розвитку. Наводяться приклади практичного досвіду страхування майна в провідних зарубіжних компаніях, а також використання інновацій в сфері страхування. На основі статистичної інформації проаналізовано динаміку основних показників у галузі майнового страхування в США, Німеччині, Франції, Великобританії та Японії, а також наведено основні тенденції розвитку цих ринків. Обгрунтовано фактори, які сприяли успішному функціонуванню страхових ринків у розвинутих зарубіжних країнах. Встановлено проблеми, з якими стикається український ринок майнового страхування та запропоновано шляхи їх вирішення на основі використання кращого зарубіжного досвіду. На основі проведеного аналізу визначено основні напрями підвищення ефективності страхової діяльності в Україні.

I. Yanul, T. Kasyanyuk

EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN PROPERTY INSURANCE

Summary

The article deals with foreign experience in the field of property insurance based on the countries, which are world leaders. Characterized the features of the functioning of foreign property insurance market and level of their development. Provided examples of experience on property insurance market in leading foreign companies, and the use of innovation in the insurance industry. Based on statistical information, we analyzed the dynamics of the main indicators in the sector of property insurance in the United States, Germany, France, UK and Japan. Defined the main trends in the development of these markets. Grounded factors that contributed to the successful functioning of insurance markets in developed foreign countries. Established challenges, which Ukrainian property insurance market is facing, and offered the ways of their solution, using the best international experience. On the basis of the analysis determined the main directions in order to increase the efficiency of insurance activity in Ukraine.

№ 6 2017, стор. 68 - 73

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1079

Відомості про авторів

І. Є. Януль

к. е. н., доцент, доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

I. Yanul

PhD, associate professor , associate professor of the Department of Insurance, Banking and Risk Management Taras Shevchenko National University of Kyiv


Т. С. Касьянюк

студентка 2 курсу магістратури спеціальності "Фінанси і кредит", спеціалізованої програми "Управління ризиками та страхування", Київський національний університет ім. Т. Шевченка

T. Kasyanyuk

II year master's degree student, "Finance and credit", Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Януль І. Є., Касьянюк Т. С. Досвід зарубіжних країн у галузі страхування майна. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 6. С. 68–73.

Yanul, I. and Kasyanyuk, T. (2017), “Experience of foreign countries in property insurance”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 68–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.