EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОСВІТИ ЧЕРЕЗ РЕАЛІЗАЦІЮ ВИХОВНОЇ ФУНКЦІЇ ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ СФЕРИ КУЛЬТУРИ
С. П. Кучин

Назад

УДК: 351.85

С. П. Кучин

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОСВІТИ ЧЕРЕЗ РЕАЛІЗАЦІЮ ВИХОВНОЇ ФУНКЦІЇ ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ СФЕРИ КУЛЬТУРИ

Анотація

У статті досліджено специфіку реалізації виховної функції в системі освіти як важливого напряму державної освітньої політики та чинника розвитку сфери культури. Акцент дослідження зроблено на аналізі специфіки духовно-морального виховання. Висвітлено сучасні організаційні проблеми розвитку та функціонування інституту кураторства в Україні. Наголошено на тому, що інститут кураторства потребує вдосконалення своєї організаційної структури, напрямів виховної роботи та координації зусиль структурних підрозділів. Проведення ефективних змін інституту кураторства має бути одним із пріоритетних напрямів реалізації державної освітньої політики. Зроблено висновок, що розвиток інституту кураторства та більш повна реалізація його виховної функції потребують підтримки з боку органів державної влади та місцевого самоврядування. Розроблено концептуальні основи удосконалення заходів з реалізації виховної функції в сфері освіти через взаємодію із підприємствами, закладами та організаціями сфери культури.

S. Kuchyn

THE DIRECTIONS OF IMPROVEMENT THE MECHANISM OF MANAGEMENT BY THE EDUCATION SPHERE THROUGH THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL FUNCTION AS A FACTOR OF DEVELOPMENT THE CULTURAL SECTOR

Summary

The article explores the specifics of implementation of educational function in education system as an important direction of state educational policy and a factor of development of the sphere of culture. The emphasis of the study is placed on analysis of specifics of spiritual and moral upbringing. The modern organizational problems of development and functioning of the institute of curators in Ukraine are lighted. It is noted that the Institute of curators needs an improvement of its organizational structure, ways of educational work and coordination of efforts of structural units. A realization of effective changes of the Institute of curators should be one of priority directions of implementation of state educational policy. It is concluded that development of the Institute of curators and more complete realization of its educational function need a support from the state authorities and local self-governments. We've developed the conceptual bases of improvement of measures for realization of educational function in the field of education by the cooperation with enterprises, institutions and organizations of culture sphere.

№ 6 2017, стор. 94 - 97

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 602

Відомості про авторів

С. П. Кучин

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

S. Kuchyn

PhD in economics, associate professor, Senior scientific employee of Scientific department of the State Security problems of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Кучин С. П. Напрями удосконалення механізму управління сферою освіти через реалізацію виховної функції як чинника розвитку сфери культури. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 6. С. 94–97.

Kuchyn, S. (2017), “The directions of improvement the mechanism of management by the education sphere through the implementation of educational function as a factor of development the cultural sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 94–97.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.