EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ІНДУСТРІЇ ІСЛАМСЬКИХ ФІНАНСІВ: СТАТИСТИКА ЯКІСНОГО РОЗВИТКУ
О. М. Мозговий, О. В. Субочев, О. М. Юркевич

Назад

УДК: 339.7

О. М. Мозговий, О. В. Субочев, О. М. Юркевич

СУЧАСНИЙ СТАН ІНДУСТРІЇ ІСЛАМСЬКИХ ФІНАНСІВ: СТАТИСТИКА ЯКІСНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті досліджується сучасний стан індустрії ісламських фінансів в аспекті статистики їх якісного розвитку.
За останні двадцять років сектор ісламських фінансів зазнав істотного зростання і на сьогодні за обсягами активів становить близько $1.814 трлн (шестиразове збільшення за останнє десятиліття). Більшість транснаціональних фінансових інститутів беруть участь у тій чи іншій формі в ісламських фінансах як глобальні банківські, інвестиційні, консалтингові, бухгалтерські або інформаційні компанії. У наш час ісламські фінансові інститути працюють принаймні у 105 країнах і все більше з них уже запровадили (або розглядають питання про впровадження) законодавство, покликане забезпечити нормативно-правову базу для розвитку цього виду фінансової індустрії.
Об'єктивні демографічні, політичні та економічні фактори зумовлюють зростаючу роль та вплив індустрії ісламських фінансів на регіональні фінансові ринки зокрема та на міжнародні фінанси в цілому, визначають актуальність подальших досліджень у цьому напрямі.
На сьогодні ісламські фінанси охопили таки комерційні сфери, як: ринок капіталів, управління активами, страхування. Вони представлені у всіх сегментах сучасного фінансового ринку — у комерційному банкінгу, в операціях з акціонерним і венчурним капіталом, у фінансуванні торгівлі, в страхуванні і, навіть, у хеджуванні фінансових ризиків.
Нині існує понад 1000 ісламських фінансових інститутів у 75 країнах світу. При цьому експерти одностайно очікують їх значне зростання протягом наступного десятиліття. Також ця індустрія вже має інституційну підтримку з боку міжнародних ісламських фінансових організацій, метою діяльності яких насамперед є: уніфікація та кодифікація інструментів, принципів, норм, стандартів.
Лише незначна частка фінансових відносин мусульман відбувається відповідно до ісламського права. За умов впровадження зручних, ліквідних та стандартизованих фінансових інструментів, за умов подальшого вдосконалення регулювання фінансових ринків можна очікувати перерозподіл ресурсів на користь ісламських фінансових ринків, а також швидкого зростання їхньої частки в міжнародних фінансах.

O. Mozgovy, O. Subochev, O. Yurkevich

CURRENT STATE OF ISLAMIC FINANCE INDUSTRY: DEVELOPMENT DATA

Summary

The article examines the current state of Islamic finance industry in terms of development data.
Over the past twenty years, Islamic finance sector has undergone significant growth. Currently, total assets are approximately $ 1,814 trillion (six-fold increase over the last decade). Most multinational financial institutions are involved, in one way or another, in Islamic finance as global banking, investment, consulting or accounting. Currently, Islamic financial institutions operate at least in 105 countries, an increasing number of countries have introduced legislation to provide a legal framework for development of this type of financial industry and other countries are considering to implement it.
Objective factors (demographic, political economic) cause an increasing role and influence of the industry over regional financial markets and international finance, and determine the relevance of further research in this area.
Today, Islamic finance comprises such commercial areas as capital markets, asset management and insurance. They represent all segments of modern financial market — commercial banking, operations with equity and venture capital, financing trade, insurance and even financial hedging.
There are more than 1,000 Islamic financial institutions in 75 countries. Most experts expect significant growth over the next decade. Also, the industry has an institutional support from international islamic financial institutions. Its purposes are standardization and codification for different financial tools, principles, norms and standards.
Only a small proportion of Muslims' financial relations is provided in accordance with Islamic law. Under the conditions of introducing convenient, liquid and standardized financial instruments, and further improvement of regulation for financial markets, redistribution of resources in favor of Islamic financial markets, as well as rapid growth of their share in international finance are expected.

№ 7 2017, стор. 8 - 14

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 685

Відомості про авторів

О. М. Мозговий

д. е. н., професор кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

O. Mozgovy

Doctor of Economics, professor of the International Finance Department, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man


О. В. Субочев

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

O. Subochev

PhD candidate, associate professor of the International Finance Department, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man


О. М. Юркевич

к. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

O. Yurkevich

PhD candidate, associate professor of the Investment Activity Department, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man

Як цитувати статтю

Мозговий О. М., Субочев О. В., Юркевич О. М. Сучасний стан індустрії ісламських фінансів: статистика якісного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 7. С. 8–14.

Mozgovy, O., Subochev, O. and Yurkevich, O. (2017), “Current state of islamic finance industry: development data”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 8–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.