EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ІМПЕРАТИВИ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗБАЛАНСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Н. І. Паляничко

Назад

УДК: 332:631.1

Н. І. Паляничко

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ІМПЕРАТИВИ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗБАЛАНСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Анотація

Існуючий спосіб ведення сільського господарства з нарощуванням обсягів виробництва сировинної продукції, переважно експортного призначення, за рахунок посилення інтенсивності експлуатації агроресурсного потенціалу, довів свою неспроможність у еколого-економічному аспекті. Необхідним є створення організаційно-економічних умов нової якості, за яких рівень рентабельності продукції та обсяги прибутків агровиробників будуть залежними від рівня антропогенного навантаження на агроекосистему, тобто нарощування обсягів валових зборів продукції за рахунок збіднення грунтів стає економічно невигідним. Ключ до розв'язання агроекологічних проблем лежить у організаційно-економічній площині. Вільний обіг земельних ділянок за ринкових умов, при наявності здорової вільної конкуренції на паритетній основі для всіх учасників цих операцій є організаційно-економічною платформою формування таких умов.
Впровадження ринкового обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення в умовах вільної конкуренції матиме позитивний ефект для загального стану економіки держави. Це відкриває нові можливості використання інструментів кредитування під заставу прав власності й користування сільськогосподарськими землями, залучення вартості ділянок до виробничого капіталу агровиробничих підприємств, розвиток рентних відносин з метою використання створюваної у сільському господарстві земельної ренти на відтворення галузі. Прозоре функціонування ринку землі забезпечується через активізацію моніторингової, аудиторської чи будь-якої форми контролюючої діяльності процесу землекористування, що має стимулювати дотримання вимог досягнення збалансованого рівня землекористування як ключового компонента забезпечення прийнятного рівня техногенно-агроекологічної безпеки.

N. Palianychko

ECOLOGICAL AND ECONOMIC IMPERATIVES OF MARKET TRANSFORMATIONS IN ENSURING SUSTAINABLE AGRICULTURAL LAND USE

Summary

The current method of farming with escalating production of raw materials mainly export destination by increasing the exploitation intensity of agricultural resources potential proved its ecological and economic impossibility. It is necessary to create organizational and economic new quality conditions when the profitability of production volumes and income agricultural producers will be dependent on the level of anthropogenic impact on ecological system, ie increasing the gross charges of production due to depletion on the soil will not economically viable. The key to solving the agro ecological problems lies in organizational and economic sphere. Free circulation of land under market conditions, the availability of healthy free competition on an equal basis to all participants in these operations there is the organizational and economic platform for the formation of such conditions.
The introduction of market circulation of agricultural land in conditions of free competition will have a positive effect on the general state of the national economy. This opens new opportunities for the use of credit instruments on the security of property rights and the use of agricultural land, the involving of the land cost to productive capital agro-industrial enterprises, development of rental relations created for use in agriculture land rent for the reproduction industry. Transparent land market functioning is ensured through activation of the monitoring, auditing or any form of controlling land use process that should stimulate compliance with the achievement of sustainable land use as a key component of ensuring an acceptable level technological-agroecological security.

№ 7 2017, стор. 42 - 46

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 666

Відомості про авторів

Н. І. Паляничко

к. е. н., старший науковий співробітник, Національна академія аграрних наук України

N. Palianychko

PhD, Senior Research, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Паляничко Н. І. Еколого-економічні імперативи ринкових трансформацій у забезпеченні збалансованого сільськогосподарського землекористування. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 7. С. 42–46.

Palianychko, N. (2017), “Ecological and economic imperatives of market transformations in ensuring sustainable agricultural land use”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 42–46.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.