EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІНСЬКА ДІАГНОСТИКА В СИСТЕМІ ЦІЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Гжегож Павловські

Назад

УДК: 65.01

Гжегож Павловські

УПРАВЛІНСЬКА ДІАГНОСТИКА В СИСТЕМІ ЦІЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Метою статті є поглиблення теоретичних положень з управлінської діагностики в системі цілей економічної діагностики підприємства. Визначено, що система цілей діагностики діяльності підприємства (установи, організації), виходячи із виокремлення та систематизації діагностичних цілей (елементних, часткових, комплексних) системи цілей економічної діагностики підприємства, містить таку структурну складову групи часткових діагностичних цілей (або часткову діагностичну ціль), як управлінська діагностика підприємства. Встановлено, що під управлінською діагностикою підприємства (як частковою діагностичною ціллю системи цілей економічної діагностики підприємства) слід розуміти логічно-структурований процес комплексного аналізу внутрішніх змінних факторів (технології та ресурсів, структури, працівників) та можливостей підприємства, який спрямований на оцінку їх наявності та відповідності цілям і завданням, на оцінку поточного стану, ефективності, тенденцій та перспектив розвитку підприємства на основі дослідження (постійного моніторингу, аналізу, оцінки) його сильних і слабких сторін (позицій) за відповідними бізнес-індикаторами (залежно від діагностичних цілей управлінської діагностики) з метою виявлення (встановлення) і усунення проблем (наявних, можливих) та недоліків системи менеджменту підприємства.

Grzegorz Pawlowski

MANAGEMENT DIAGNOSTICS IN THE SYSTEM OF PURPOSES OF ECONOMIC DIAGNOSTICS OF THE ENTERPRISE

Summary

The article is devoted to deepening of theoretical aspects of management diagnostics in the system of purposes of economic diagnostics of the enterprise. It was determined, that system of purposes of enterprise's (institution's, organization's) activity diagnostics, based on the separation and systematization of diagnostic purposes (elemental, partial, complex) of the system of purposes of economic diagnostics of the enterprise, contains the following structural component of groups of partial diagnostic purposes (partial diagnostic purpose) as management diagnostics of the enterprise. It was established, that under the management diagnostic of the enterprise (as partial purpose of the system of purposes of economic activity of the enterprise) should be understood а logically structured process of complex analysis of internal variable factors (technology and resources, structure, employees) and business opportunities, which aims to assess their availability and the appropriate goals and objectives, to evaluate the current status, performance, trends and prospects on the basis of research (continuous monitoring, analysis, evaluation) of its strengths and weaknesses (positions) for the relevant business indicators (depending on the diagnostic purposes of management diagnostics) to detect (setting) and correct problems (current and possible) and weaknesses of management system of the enterprise.

№ 7 2017, стор. 66 - 73

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 886

Відомості про авторів

Гжегож Павловські

аспірант кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права (Україна)

Grzegorz Pawlowski

Postgraduate Student, Department of Business Economy and Information Technology, Lviv University of Business and Law (Ukraine)

Як цитувати статтю

Павловські Гжегож Управлінська діагностика в системі цілей економічної діагностики підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 7. С. 66–73.

Pawlowski, Grzegorz (2017), “Management diagnostics in the system of purposes of economic diagnostics of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 66–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.