EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
С. П. Кучин

Назад

УДК: 351.85 (477)

С. П. Кучин

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті досліджено сутність та динаміку розвитку людського потенціалу. Висвітлено актуальні питання розвитку національного ринку праці, демографічні аспекти, проблема інтелектуалізації суспільства. Акцент дослідження зроблено на аналізі проблем працевлаштування молоді. Політика щодо забезпечення зайнятості молоді розглядається як один із перспективних напрямів державної соціальної політики. Зроблено висновок, що провідною для розвитку національних соціально-економічних систем визнається роль знань, а людина, яка здатна генерувати ідеї і здійснювати інноваційну діяльність, виступає головним ресурсом розвитку держави. Визначено сучасні напрями удосконалення державної політики зайнятості як засобу досягнення соціальної безпеки, а саме: сприяння працевлаштуванню найменш конкурентоспроможної (лише з початковою освітою) молоді, використання для молоді гнучких графіків робочого часу, встановлення пільгового оподаткування трудових доходів молоді, впровадження в навчальних планах навчальних закладів курсів з методики пошуку роботи та факультативних занять з організації власної справи та інше.

S. Kuchyn

IMPROVEMENT OF THE STATE POLICY OF EMPLOYMENT AS A MEAN OF ACHIEVEMENT OF THE SOCIAL STATE SECURITY

Summary

The article explores the nature and dynamics of human potential development. We've lighted the topical issues of development of the national labour market, the demographic aspects, the problem of intellectualization of society. The emphasis of exploration is placed on problems of youth employment. The policy of ensuring of youth employment is considered as one of the promising directions of state social policy. It is concluded that the role of knowledge is recognized as a leading for the development of national socio-economic systems, and the person who is able to generate ideas and perform the innovative activity, is the main resource for the development of the state. We've defined the modern directions of improvement of the state policy of employment as a mean of achievement of social security, namely: the helping for employment of the less competitive (only with elementary education) youth, the using of flexible working schedules for young people, the establishment of preferential taxation for labour incomes of young people, the introduction of courses in methods of a work search and facultative studies of the organization of own business and others to curricula of educational institutions.

№ 7 2017, стор. 99 - 103

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 576

Відомості про авторів

С. П. Кучин

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

S. Kuchyn

PhD in economics, associate professor, Senior scientific employee of Scientific department of the State Security problems of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Кучин С. П. Удосконалення державної політики зайнятості як засіб досягнення соціальної безпеки держави. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 7. С. 99–103.

Kuchyn, S. (2017), “Improvement of the state policy of employment as a mean of achievement of the social state security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 99–103.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.