EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
О. В. Мороз, Н. П. Карачина, А. В. Вітюк, О. П. Жгун

Назад

УДК: 330.322.2:621

О. В. Мороз, Н. П. Карачина, А. В. Вітюк, О. П. Жгун

ОБЛІК РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Анотація

У статті розглянуто особливості аналізування інвестиційних процесів та здійснення обліку реальних інвестицій на вітчизняних промислових підприємствах. Виявлено суперечливі аспекти, що можуть перешкоджати правильному обліку інвестицій. Наведено особливості організації обліку інвестицій в розрізі основних видів робіт, досліджено сутність облікової роботи на різних етапах інвестиційної діяльності. Виявлено низку невирішених та дискусійних проблем щодо обліку реальних інвестицій загальнотеоретичного, методичного та організаційного характеру. Здійснено методологічне уточнення категорій "інвестиційний процес", "інвестування" та "інвестиційна діяльність", конкретизовано зміст понять "процеси" та "процедури" інвестування. Обгрунтовано методичний підхід до оцінювання доцільності та ефективності інвестування різних напрямів діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування. Розроблено та апробовано економетричну модель прогнозування інвестування підприємств. Здійснено аналізування ефективності інвестування та досліджено проблеми забезпечення основних завдань процесу обліку реальних інвестицій на підприємствах. Результати апробовано на прикладі підприємств сільськогосподарського машинобудування Вінницької області.

O. Moroz, N. Karachyna, A. Vitiuk, O. Zhhun

ACCOUNTING FOR REAL INVESTMENT AND METHODICAL BASES ANALYZE THE INVESTMENT PROCESS: ISSUES

Summary

The peculiarities of analysis of investment processes and implementation of accounting of real investment at the domestic enterprises are considered in the paper. The contradictory aspects that can interfere the proper accounting for investments are found. The peculiarities of organization of investment are presented in terms of major types of work, the essence of accounting work at different stages of investment is researched. A number of theoretical, methodological and organizational issues which are unresolved and related with accounting of real investment are revealed. The methodological refinement of the categories of "investment process", "investment" and "investment activity" are done, the meaning of categories "process" and "procedures" investment is specified. Methodical approach to evaluating the feasibility and effectiveness of investment to different types of activities of agricultural machine-engineering enterprises. The econometric forecasting model of investment to companies is developed and tested. The analyzing the efficiency of investment is done and the problems of ensuring the basic tasks of accounting of real investment at enterprises are researched. Results are tested on the example of agricultural machine-engineering enterprises of Vinnytsia region.

№ 8 2017, стор. 9 - 14

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1170

Відомості про авторів

О. В. Мороз

д. е. н., проф. завкафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

O. Moroz

Doctor in Economic Sciences, Professor of management, marketing and economy Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa


Н. П. Карачина

д. е. н., проф. кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

N. Karachyna

Doctor in Economic Sciences, Professor of management, marketing and economy Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa


А. В. Вітюк

асистент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

A. Vitiuk

Asistant of management, marketing and economy Department, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa


О. П. Жгун

здобувач, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

O. Zhhun

Getter of management, marketing and economy Department, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Мороз О. В., Карачина Н. П., Вітюк А. В., Жгун О. П. Облік реальних інвестицій та методичні основи аналізування інвестиційного процесу: проблемні питання. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 8. С. 9–14.

Moroz, O., Karachyna, N., Vitiuk, A. and Zhhun, O. (2017), “Accounting for real investment and methodical bases analyze the investment process: issues”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 9–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.