EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Л. В. Кулікова

Назад

УДК: 332.146.2

Л. В. Кулікова

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Розглянуто сучасні тенденції розвитку будівельних підприємств. Досліджено основні напрями наукових розробок щодо розвитку будівельного комплексу країни. Проаналізовано дані щодо кількості підприємств та підприємців, їх зміни за останні роки. Виявлено скорочення функціонуючих підприємств та досліджено зовнішні причини їх занепаду. Основними факторами, що негативно впливають на ефективність функціонування будівельних підприємств, визначено нестабільність в зовнішньому середовищі, низька кваліфікація фахівців, відсутність якісного інформаційного забезпечення галузі, скорочення інвестиційних потоків. Розглянуто динаміку фінансових результатів діяльності будівельних підприємств. Проведено аналіз рентабельності (збитковості) діяльності підприємств. Розглянуто можливі напрями для стабілізації стану галузі та зростання ефективності будівельних підприємств. Виявлено можливості підвищення ефективності функціонування підприємств будівельної галузі, укріплення їх фінансової стійкості та ліквідності. Основними визначено впровадження інноваційних технологій, використання сучасних матеріалів, енергозберігаючі технології, скорочення витрат за допомогою аутсорсингу.

L. Kulikova

CURRENT TRENDS IN CONSTRUCTION ENTERPRISES

Summary

The modern trend of construction companies are examined. The basic directions of scientific research on the development of the building complex are investigated . The data on the number of businesses and entrepreneurs have changed in recent years are analyzed. Found reduce operating companies and external investigated the reasons for their decline. The main factors affecting the efficiency of construction companies identified uncertainty in the external environment, the low qualification of specialists, lack of quality information supply industry, reducing investment flows. The dynamics of financial results of construction companies are examined. A cost-benefit analysis of companies. The possible directions for stabilization of the sector and increase the efficiency of construction companies are analyzed. The possibilities increase the efficiency of construction enterprises, strengthen their financial stability and liquidity are investigated. The main identified innovative technologies, the use of modern materials, energy saving technologies, reducing costs via outsourcing.

№ 8 2017, стор. 52 - 55

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 664

Відомості про авторів

Л. В. Кулікова

доцент кафедри економіки підприємства, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеса

L. Kulikova

assistant professor of business economics, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

Як цитувати статтю

Кулікова Л. В. Сучасні тенденції розвитку будівельних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 8. С. 52–55.

Kulikova, L. (2017), “Current trends in construction enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 52–55.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.