EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ДИРЕКТИВ ЄС НА ЗРОСТАННЯ РОЛІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Я. О. Бомчак

Назад

УДК: 352

Я. О. Бомчак

ВПЛИВ ДИРЕКТИВ ЄС НА ЗРОСТАННЯ РОЛІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Анотація

Стаття присвячена аналізу Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами. У статті здійснено аналіз директив ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища (Директиви Європейського Парламенту та Ради 2003/4/ЄС від 28.01.2003 про доступ громадськості до інформації про навколишнє природне середовище та про скасування Директиви Ради 90/313/ЄЕС та Директиви Європейського Парламенту та Ради 2003/35/ЄС від 26.05.2003 про участь громадськості у розробці деяких планів та програм, пов'язаних з навколишнім природним середовищем, і внесення змін до Директив Ради 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС щодо участі громадськості та доступу до правосуддя ), звернуто увагу на їх актуальність і важливість для реалізації органами місцевого самоврядування державної політики в сфері охорони навколишнього природного середовища. Визначено роль органів місцевого самоврядування при здійсненні державної політики в сфері охорони навколишнього природного середовища в контексті євроінтеграції.

Y. Bomchak

THE IMPACT OF EU DIRECTIVES ON THE GROWTH OF LOCAL SELF-GOVERNMENT'S ROLE IN THE SPHERE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Summary

The article is devoted to the analysis of the Association Agreement with the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States. The article analyzes the relevant EU Directives (Directive 2003/4/EC on public access to environmental information and repealing Directive 90/313/EEC and Directive 2003/35/EC providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the environment and amending with regard to public participation and access to justice Directives 85/337/EEC and 96/61/EC), much attention is paid to their urgency and importance for the implementation of public policy on environmental protection by local self-government. The role of local self-government in the implementation of state policy in the sphere of environmental protection in the context of European integration is also determined.

№ 8 2017, стор. 88 - 91

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 451

Відомості про авторів

Я. О. Бомчак

аспірант кафедри державознавства і права, Національна академія державного управління при Президентові України

Y. Bomchak

post-graduate student of the Chair of State Studies and Law at the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Бомчак Я. О. Вплив директив єс на зростання ролі органів місцевого самоврядування України у сфері охорони навколишнього природного середовища. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 8. С. 88–91.

Bomchak, Y. (2017), “The impact of eu directives on the growth of local self-government's role in the sphere of environmental protection”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 88–91.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.