EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕНОМЕНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
С. В. Гончар

Назад

УДК: 35: 352

С. В. Гончар

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕНОМЕНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація

Стаття присвячена розкриттю теоретико-методологічних підходів до розгляду місцевого самоврядування та сутнісних характеристик феномену місцевого самоврядування з метою визначення місця й ролі місцевого самоврядування в процесі демократизації системи управління суспільством.
Зосереджується увага на тому, що феномен місцевого самоврядування має розглядатися з урахуванням постійно змінюваних умов його функціонування, що є особливо актуальним для сучасної України, де відбувається формування нової соціальної реальності — суспільства, що динамічно розбудовується та набуває нових якостей шляхом політичних і соціальних реформ на шляху розбудови демократично зорієнтованого громадянського суспільства.
Доведено, що феномен місцевого самоврядування слід презентувати як комплексне, складне, багатогранне соціально-політичне явище, котре виявляє свою дуалістичну природу, оскільки гармонійно поєднує в собі й державну й суспільну складові, а в якості механізму консонації інтересів суспільства й держави постає запорукою підвищення рівня економічного прогресу, конкурентоспроможності держави, а також потужним чинником інтенсивного розвитку громадянського суспільства.
Зроблено акцент на тому, що основним методологічним критерієм характеристики місцевого самоврядування повинно бути визначення його як явища суспільного життя, в якому об'єднуються самоуправлінські й державні принципи, комплементовані один до одного, оскільки територіальна громада є самоврядною спільнотою людей, де відбувається зіткнення інтересів з політичних, економічних, соціальних, культурних, екологічних й інших проблем.
Ураховано, що саме по собі місцеве самоврядування як суспільне управління на локальному рівні, здатне до ефективного функціонування тільки в ринковому економічному середовищі, оскільки тільки система цивілізованих ринкових відносин надає органам місцевого самоврядування можливість самостійно формувати й розвивати свою економічну базу, зберігаючи тим самим певний ступінь автономності від держави, стаючи продуктивною основою для розвитку демократії локального масштабу.
Окреслено перспективи подальших досліджень, що становлять розкриття сутності феномену місцевого самоврядування як одного з важливих факторів демократизації суспільного життя з позиції феноменології.

S. Honchar

THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE PHENOMENON OF LOCAL GOVERNMENT

Summary

The article discovers the theoretical-methodological approaches to the examination of local government and the essential characteristics of its phenomenon to define its place and role in the process of democratization of the system of government of the society.
Attention is concentrated on the fact that the phenomenon of local government has to be examined taking into consideration the constant changing conditions of its functioning that is especially actual for the Ukraine of 2014—2017, when a new reality — a dynamically building society — has been formed and new qualities by means of political and social reforms in order to develop a democratically orientated civil society have been acquired.
It has been proven that the phenomenon of local government should be presented as a complex, versatile social-political phenomenon which shows its dual nature because it unites harmoniously the State and social formants; the rise of level of economical progress and the State's ability of a competitor guarantees the mechanism of consonance of the interests of the society and State and is also a mighty factor of an intensive development of the civil society.
It is accented that the main methodological criterion of the characteristics of local government must be its definition as a phenomenon of social life where the self-governmental and State principles complemented in one another because the territorial community is a self-administrative community of people where the interests of political, economical, social, cultural, ecological and other problems meet.
It has been taken into account that local government as social government on the local level can function independently and effectively only in the market economical environment because only the system of civilized market relationship gives the organs of local government the possibility to form and develop its economical basis independently keeping in this way a certain degree of autonomy from the State, becoming a productive foundation for the development of democracy on a local scale.
The perspectives of the following research that discover the essence of the phenomenon of local government as an important factor of democratization of social life from the position of phenomenology have been outlined.

№ 8 2017, стор. 95 - 102

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 572

Відомості про авторів

С. В. Гончар

здобувач Інституту державного управління, ЧНУ імені Петра Могили, м. Миколаїв

S. Honchar

applicant of Institute of State Management, Petro Mohila Black Sea National University, Mykolayiv

Як цитувати статтю

Гончар С. В. Сутнісні характеристики феномену місцевого самоврядування. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 8. С. 95–102.

Honchar, S. (2017), “The essential characteristics of the phenomenon of local government”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 95–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.