EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОПРАЦЮВАННЯ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВОСТІ, ПІДХОДИ ДО УНІФІКАЦІЇ
Л. В. Олексюк

Назад

УДК: 354

Л. В. Олексюк

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОПРАЦЮВАННЯ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВОСТІ, ПІДХОДИ ДО УНІФІКАЦІЇ

Анотація

У статті проаналізовано законодавство у сфері доступу до публічної інформації, організації опрацювання звернень громадян, забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади та співпраці з засобами масової інформації в частині організації роботи із зверненнями громадян (в тому числі запитів на доступ до інформації) і публічності органів у питаннях звітування.
У процесі порівняння питань, що цікавлять громадян у запитах на доступ до публічної інформації та зверненнях громадян, на підставі дослідження звітів, розміщених на веб-сайтах міністерств, виявилось декілька особливостей: часті плутанини у виборі запиту та спільність великої кількості питань, що цікавить громадян. Також було досліджено кількісно-якісне співвідношення електронних та паперових звернень за наявною інформацією. Було встановлено можливість уніфікації розгляду звернень громадян та запитів на доступ до публічної інформації за певних умов.
У зв'язку з цим потребуватиме перегляду законодавство України, що регулює відносини громадянина та держави у сфері доступу до публічної інформації та відкритих даних, розгляду звернень громадян та посилення відповідальності державних органів за опублікування інформації на власних веб-сайтах (пасивний електронний доступ) і співпраці з громадянським суспільством (реалізація електронної взаємодії включно з реалізацією електронного доступу та отримання електронної відповіді).

L. Oleksiuk

MECHANISMS FOR ACCESS TO PUBLIC INFORMATION AND THE PROCESSING OF APPEALS: GENERAL FEATURES AND APPROACHES TO UNIFICATION

Summary

In the process of comparison issues of interest appeals of citizens for access to public information and appeals on the basis of research reports posted on the website of the Ministry, appeared several features — frequent confusion in the choice of requesting and community many issues of interest to citizens. There have been studied quantitative and qualitative correlation of electronic and paper applications for available information. It found the opportunity to unify consideration of appeals and requests for access to public information under certain conditions.
In this regard require revision of legislation of Ukraine governing relations citizen and the state in the area of access to public information and open data, consideration of citizens and enhance accountability of public bodies by publishing information on their websites (passive electronic access) and cooperation civil society (implementation of electronic interaction, including the implementation of electronic access and receive email response).

№ 8 2017, стор. 106 - 113

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 712

Відомості про авторів

Л. В. Олексюк

аспірант кафедри інформаційної політики та електронного урядування, Національна академія державного управління при Президентові України

L. Oleksiuk

a postgraduate student at the Department of Information Policy and Digital Governance, National academy for public administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Олексюк Л. В. Механізми забезпечення доступу до публічної інформації та опрацювання звернень громадян: загальне та особливості, підходи до уніфікації . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 8. С. 106–113.

Oleksiuk, L. (2017), “Mechanisms for access to public information and the processing of appeals: general features and approaches to unification”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 106–113.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.