EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

BUSINESS MODEL CANVAS ЯК УНІВЕРСАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ КОМПАНІЇ
С. Ф. Смерічевський, О. І. Клімова

Назад

УДК: 005.21

С. Ф. Смерічевський, О. І. Клімова

BUSINESS MODEL CANVAS ЯК УНІВЕРСАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ КОМПАНІЇ

Анотація

У статті узагальнюються теоретичні погляди щодо визначення поняття "бізнес-модель" компанії. Обгрунтовуються особливості застосування сучасними компаніями універсальної концепції канви бізнес-моделі (Business Model Canvas). Надається характеристика основних блоків (компонентів) канви бізнес-моделі (Сегменти споживачів, Ціннісна пропозиція, Канали, Відносини з клієнтами, Потоки надходження доходів, Ключові ресурси, Ключові види діяльності, Ключові партнери та Структура витрат). Відзначається, що наявність виділеного клієнтського напряму у складі трьох компонентів — "Цільові групи споживачів", "Канали просування" та "Технології клієнтських відносин" є головною перевагою цієї моделі. Наводиться приклад побудови Business Model Canvas на прикладі компанії бюджетних авіаліній. Визначаються переваги використання цієї технології бізнес-моделювання для сучасних компаній. Робиться висновок, що канва бізнес-моделі може допомогти керівникам компаній розробляти нові бізнес-моделі, змінювати їх у відповідності до мінливих умов, а також управляти бізнес-портфелем різних фірм у межах однієї великої компанії. Використання цієї концепції дозволяє побудувати оптимальну бізнес-модель, на основі якої у подальшому прийматимуться необхідні управлінські рішення, спрямовані на забезпечення стійкості та конкурентоспроможності компанії.

S. Smerichevskii, O. Klimova

BUSINESS MODEL CANVAS AS A UNIVERSAL CONCEPT OF BUSINESS MANAGEMENT

Summary

The paper summarizes theoretical views regarding the definition of the "business model" of a company. The features of using the universal concept of business model canvas by today's companies justified. The characteristic of the main modules (components) of the Business Model Canvas (Customer Segments, Value Propositions, Channels, Customer Relationships, Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, Key Partners and Cost Structure) is given. It is noted that the presence of a dedicated client area consisting of three components — the "Target Group", "Channels of Promotion" and "Technology Of Customer Relationships" — is the main advantage of this model. Building of a business model canvas on the example of a company of low-cost airlines is given. The benefits of using this business modeling technology for today's companies defined. The conclusion is made that the business model canvas can help executives to develop new business models, change them to match changing conditions, and manage the business portfolio of different companies within one large company. The use of this concept allows to build the optimal business model on the basis of which necessary administrative decisions will be made in the future to ensure the sustainability and competitiveness of the company.

№ 9 2017, стор. 11 - 14

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1462

Відомості про авторів

С. Ф. Смерічевський

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Національний авіаційний університет, м. Київ

S. Smerichevskii

Dr. Sci. (Econ.), Professor, Department of Marketing, National Aviation University, Kyiv


О. І. Клімова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

O. Klimova

Cand. Sci. (Econ.), Docent, Department of Finance, Accounting and Auditing, Donetsk State University of Management, Mariupol

Як цитувати статтю

Смерічевський С. Ф., Клімова О. І. Business model canvas як універсальна концепція управління бізнесом компанії. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 9. С. 11–14.

Smerichevskii, S. and Klimova, O. (2017), “Business model canvas as a universal concept of business management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 11–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.