EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК ДІЯЛЬНОСТІ З РОЗВІДКИ ТА ОЦІНКИ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ
М. М. Танасієва

Назад

УДК: 657.47:630

М. М. Танасієва

ОБЛІК ДІЯЛЬНОСТІ З РОЗВІДКИ ТА ОЦІНКИ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Анотація

Стаття присвячена визначенню стадій освоєння лісових ресурсів у лісозаготівельній діяльності для цілей обгрунтованого відображення витрат у системі бухгалтерського обліку. Проведено критичний огляд законодавчо-нормативних актів з питань обліку розвідки й оцінки природних ресурсів. Розглянуто питання щодо оцінки лісових ресурсів. Удосконалено методику обліку витрат з розвідки й оцінки лісових ресурсів шляхом їхнього поділу в межах виокремлених чотирьох стадій лісозаготівельних робіт за ознакою раціонального лісокористування: 1) витрати на передрозвідувальну діяльність; 2) витрати на підготовку лісової ділянки до освоєння; 3) витрати на розробку (освоєння) лісової ділянки; 4) витрати на лісовідновлювані роботи, що сприяє належному відображенню інформації про конкретні види активів (основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, виробничі запаси та витрати майбутніх періодів) у бухгалтерському обліку. За результатами дослідження надано практичні рекомендації з обліку природоохоронних витрат у лісозаготівлі.

M. Tanasiieva

ACCOUNTING OF EXPLORATION ACTIVITIES AND EVALUATION OF FOREST RESOURCES

Summary

The article is devoted to definition of stages of development of forest resources in forestry activities for the purposes of reasonable reflection of costs in the accounting system. Conducted a critical review of the legal-normative acts on issues of accounting for the exploration and evaluation of natural resources. Consider forest resources assessment. Improved method of cost accounting for exploration and evaluation of forest resources by their division within the allocated four stages of logging operations on the basis of sustainable forest management: 1) the cost of perejaslavl activities; 2) the cost of preparing forest land for development; 3) development expenditure (development) forest; 4) costs of lsolve work that contributes to the proper reflection of information about specific types of assets (fixed assets, other tangible assets, intangible assets, inventories and prepaid expenses) in the accounting records. The results of the study practical recommendations on accounting of environmental costs in logging.

№ 9 2017, стор. 21 - 29

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 258

Відомості про авторів

М. М. Танасієва

к. е. н., асистент кафедри обліку, аналізу та аудиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м.Чернівці

M. Tanasiieva

Candidate of Economics, assistant of accounting, analysis and audit Chernivtsi National University named after Yury Fed'kovich, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Танасієва М. М. Облік діяльності з розвідки та оцінки лісових ресурсів. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 9. С. 21–29.

Tanasiieva, M. (2017), “Accounting of exploration activities and evaluation of forest resources”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 21–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.