EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
М. В. Штань

Назад

УДК: 336.5:331.2

М. В. Штань

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті з'ясовано, що забезпечення динамічного розвитку національної промисловості є необхідною умовою конкурентоспроможності національних економік за умов глобалізації. Розкрито необхідність здійснення неоіндустріалізації та визначено основні напрями активізації цих процесів в Україні.
Зроблено акцент на необхідності формування нової промислової політики, заснованої на поєднанні активної ролі держави та ринкових механізмів. Визначено нові підходи до регулювання процесів індустріалізації. Підкреслено, що найперспективнішими видами діяльності, що спроможні відновити національний індустріальний потенціал України на новому рівні є промислове виробництво, поновлювані джерела енергії, комунікаційно-сервісні, технологічні та інноваційні центри.
На основі проведеного аналізу здійснено спробу окреслити макроекономічні проблеми, а також визначити найбільш ефективні інструменти та механізми державного впливу на розвиток національного промислового комплексу України.

M. Shtan

STATE POLICY OF NEOINDUSTRIALIZATION IN UKRAINE

Summary

The article establishes that ensuring dynamic development of the national industry is a necessary condition for the competitiveness of national economies in the context of globalization. The need to implement neoindustrialization policy is disclosed and the main directions for activating this process in Ukraine is determined.
The emphasis is placed on the need to formulate a new industrial policy based on a combination of an active role of state and market mechanisms. New approaches to regulating the processes of industrialization are defined. It is also stressed that industrial production, renewable energy sources, communication and service, technological and innovation centers are the most promising activities that are capable of restoring Ukraine's national industrial potential at a new level.
On the basis of this analysis, an attempt is made to outline macroeconomic problems, as well as to identify the most effective instruments and mechanisms of state influence on the development of Ukraine's national industrial complex.

№ 9 2017, стор. 34 - 38

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 439

Відомості про авторів

М. В. Штань

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія управління

M. Shtan

Ph.D., Associate professor of the Department of Finance Banking and Insurance, National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Штань М. В. Державна політика неоіндустріалізації в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 9. С. 34–38.

Shtan, M. (2017), “State policy of neoindustrialization in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 34–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.