EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СПЕЦИФІКА ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ОРЕНДАРЯМИ ВАРТОСТІ СПОЖИТИХ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Н. М. Левченко, О. М. Силенко, А. О. Гапонова

Назад

УДК: 657.3(075)

Н. М. Левченко, О. М. Силенко, А. О. Гапонова

СПЕЦИФІКА ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ОРЕНДАРЯМИ ВАРТОСТІ СПОЖИТИХ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Анотація

У статті констатовано потребу подальшого вивчення питань оподаткування операцій з компенсації орендарями вартості спожитих комунальних послуг з тієї причини, що дотепер на законодавчому рівні не визначено механізм оподаткування зазначених операцій, а листи ДФС з поясненнями певних ситуацій носять лише рекомендаційний характер, що саме й ускладнює правильність облікового відображення відшкодування орендарями вартості комунальних послуг. Проаналізовано чинне законодавство у частині договірних відносин, що виникають під час здійснення орендних операцій. Встановлено, що компенсації орендарями вартості спожитих комунальних послуг можуть відшкодовуватись: шляхом включення вартості спожитих комунальних послуг до складу орендної плати (при укладенні між орендодавцем та орендарем одного договору на оренду та відшкодування спожитих послуг); шляхом окремої сплати орендодавцю спожитих комунальних послуг (при укладенні між орендодавцем та орендарем двох договорів, окремо договору на оренду та окремо договору на відшкодування спожитих послуг); шляхом сплати спожитих комунальних послуг безпосередньо постачальникам кожної з окремих послуг (при укладенні договорів між орендарем та безпосереднім постачальником тих чи інших послуг). Схематично подано порядок відображення у фінансовому та податковому обліку компенсації орендарями вартості спожитих комунальних послуг за різних умов укладених договорів. Розглянуто порядок включення компенсації вартості спожитих комунальних послуг до складу доходів орендодавця та їх оподаткування податком на прибуток. Розглянуто порядок оподаткування компенсації вартості спожитих комунальних послуг податком на додану вартість.
Основні положення цього дослідження у формі практичних рекомендацій можуть бути використані суб'єктами господарювання при організації контролю за правильністю відображення в обліку відшкодування орендарем вартості спожитих комунальних послуг.

N. Levchenko, O. Sylenko, A. Haponova

SPECIFICATION OF ACCOUNTING AND TAXATION OF COMPENSATION OF VALUES OF USED MUNICIPAL SERVICES BY RENT

Summary

The article states the need for further study of the issues of taxation of operations for compensation of tenants for the cost of consumed housing and communal services because the law does not yet determine the mechanism for taxing these operations, and the letters of the state tax service explaining certain situations are only advisory, what exactly and complicates correctness of reflection in the account of compensation by tenants of cost of housing and communal services. The current legislation has been analyzed in the part of contractual relations arising in the course of leasing operations. It is established that the compensation of the cost of consumed housing and communal services by tenants can be reimbursed: by including the cost of consumed housing and communal services in the rent (when entering into a lease contract and reimbursement of consumed services between the lessor and the lessee); by a separate payment to the lessor of the consumed housing and communal services (at the conclusion of two contracts between the lessor and the lessee, separately the lease agreement and separately contract for compensation of consumed services); by paying the cost of consumed housing and communal services directly to the providers of each of the services (when concluding agreements between the lessee and the direct provider of certain services). Schematically presented is the procedure for the reflection in the financial and tax accounting of compensation by tenants of the cost of consumed housing and communal services under different conditions of contracting. The order of inclusion of compensation of cost of the consumed housing and communal services in structure of incomes of the lessor and their taxation by the profit tax is considered. The order of taxation of compensation for the value of consumed housing and communal services with value added tax is considered.
The main provisions of this study in the form of practical recommendations can be used by business entities when organizing control over the correctness of accounting for the reimbursement by the lessee of the cost of consumed housing and communal services.

№ 9 2017, стор. 45 - 49

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 401

Відомості про авторів

Н. М. Левченко

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університет

N. Levchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, professor, head of department of accounting and taxation


О. М. Силенко

головний бухгалтер, Запорізький національний технічний університет

O. Sylenko

сhief аccountant University


А. О. Гапонова

Запорізький національний технічний університет

A. Haponova

Zaporizhzhya National Technical University

Як цитувати статтю

Левченко Н. М., Силенко О. М., Гапонова А. О. Специфіка обліку та оподаткування компенсації орендарями вартості спожитих комунальних послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 9. С. 45–49.

Levchenko, N., Sylenko, O. and Haponova, A. (2017), “Specification of accounting and taxation of compensation of values of used municipal services by rent”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 45–49.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.