EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН ЯК ЗАСОБУ НАЛАГОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Ю. О. Швець, В. В. Шайтанова

Назад

УДК: 330. 322: 005 (477)

Ю. О. Швець, В. В. Шайтанова

ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН ЯК ЗАСОБУ НАЛАГОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У статті розглянуто загальні особливості функціонування та управління спеціальними економічними зонами щодо забезпечення сприятливого інвестиційного клімату. Вказано основні причини, через які розвиток спеціальних економічних зон є потрібним та важливим як для окремих регіонів, так і для країни в цілому. Проаналізовано статистичні дані щодо надходження інвестицій в окремі регіони, а також, в цілому, в Україну. Згідно із статистичними даними, спостерігається спад інвестиційної активності, було розглянуто проблеми, які впливають на низьку ефективність діяльності спеціальних економічних зон та зменшення інвестицій. Особлива увага акцентується на законодавчій базі, яка є основою успішного функціонування спеціальних економічних зон. Було вказано перспективи щодо розвитку спеціальних економічних зон та запропоновано варіанти налагодження інвестиційної діяльності.

Yu. Shvets, V. Shaytanova

FUNCTIONING OF SPECIAL ECONOMIC ZONES AS MEANS OF ESTABLISHING INVESTMENT ACTIVITY: PROBLEMS AND PROSPECTS

Summary

The article describes the common features of functioning and management of special economic zones on provision of favorable investment climate. The main reasons for the development of special economic zones is necessary and important, for individual regions and for the country as a whole. Analyzed statistical data on the flow of investments in certain regions and in general in Ukraine. According to statistics, decline in investment activity were considered issues that affect low efficiency of activity of special economic zones and reduction of investment. Special attention is focused on the legislative framework, which is the basis for successful functioning of special economic zones. It was stated the prospects for the development of special economic zones and the proposed modalities for investment activities.

№ 9 2017, стор. 54 - 58

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 239

Відомості про авторів

Ю. О. Швець

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Yu. Shvets

Candidate of Economic Sciences, senior lecturer of the Department of Finance, banking and insurance, Zaporizhzhya national University, Zaporizhzhya


В. В. Шайтанова

студентка 3 курсу факультету менеджменту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

V. Shaytanova

student to the 3rd course the faculty of management, Zaporizhzhya national University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Швець Ю. О., Шайтанова В. В. Функціонування спеціальних економічних зон як засобу налагодження інвестиційної діяльності: проблеми та перспективи. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 9. С. 54–58.

Shvets, Yu. and Shaytanova, V. (2017), “Functioning of special economic zones as means of establishing investment activity: problems and prospects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 54–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.