EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАТИСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ВИДАВНИЧІЙ ГАЛУЗІ
Л. П. Шендерівська, І. Л. Мельник

Назад

УДК: 311.1:655.41

Л. П. Шендерівська, І. Л. Мельник

СТАТИСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ВИДАВНИЧІЙ ГАЛУЗІ

Анотація

Обгрунтовано значення видавничої галузі для розвитку суспільства. Проаналізовано напрями статистичних досліджень у видавничій галузі, які проводять Державна служба статистики та профільні установи — Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Книжкова палата України. Надано пояснення чинників розбіжностей значень ідентичних показників, облік яких ведуть зазначені установи. З урахуванням визначеного рівня конкуренції у видавничій галузі за індексом Херфіндаля-Хіршмана, встановленого тісного взаємозв'язку між кількістю видавництв і книготорговельних підприємств, розрахованого прогнозу кількості книготорговельних підприємств, обсягу випуску книг і брошур в Україні, надано рекомендації щодо перспективних напрямів розвитку видавничих і книготорговельних підприємств. Визначено недоліки в організації статистичних досліджень у видавничій галузі. Обгрунтовано шляхи удосконалення статистичних досліджень та ефективного використання статистичної інформації в управлінській діяльності.

L. Shenderivska, I. Melnyk

STATISTICAL STUDIES AS A BASIS FOR EFFECTIVE MANAGEMENT IN PUBLISHING INDUSTRY

Summary

The meaning of the publishing industry for the society development is grounded. Directions of publishing industry statistical studies, conducting by State Statistics Service of Ukraine, and specialized institutions — State Committee for Television and Radio Broadcasting of Ukraine, the Book Chamber of Ukraine are analyzed. The explanation of factors, caused the differences between identical key figures, conducting by these institutions is given. Taking into account such conditions, as estimated level of competition in the publishing industry for Herfindahl-Hirschman Index, specified close relationship between the number of publishing and bookselling companies, calculated the forecast number of bookselling companies and volume of books and brochures production in Ukraine, the recommendations on promising areas of publishing and bookselling business development are proposed. The shortcomings in the statistical study management in the publishing industry are detected. The areas of improving the statistical research and effective use of statistical information in management are grounded.

№ 9 2017, стор. 59 - 65

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 441

Відомості про авторів

Л. П. Шендерівська

к. е. н., доцент кафедри організації видавничої справи, поліграфії і книгорозповсюдження, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

L. Shenderivska

Ph.D. in econ3omics, Associate Professor at the Department of organization of printing, publishing and book distribution, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv


І. Л. Мельник

студентка кафедри організації видавничої справи, поліграфії і книгорозповсюдження, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

I. Melnyk

Student at the Department of organization of printing, publishing and book distribution, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Як цитувати статтю

Шендерівська Л. П., Мельник І. Л. Статистичні дослідження як основа ефективного менеджменту у видавничій галузі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 9. С. 59–65.

Shenderivska, L. and Melnyk, I. (2017), “Statistical studies as a basis for effective management in publishing industry”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 59–65.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.