EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКАРПАТТІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
Я. Ф. Радиш, О. Я. Сорока, У. В. Хомут

Назад

УДК: 615.014+35.072.7/477.86

Я. Ф. Радиш, О. Я. Сорока, У. В. Хомут

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКАРПАТТІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Анотація

В умовах реформування всіх сторін суспільного життя, що сьогодні відбувається в Україні, виникає необхідність вивчення і узагальнення вітчизняного історичного законодавчого досвіду. Значний інтерес у цьому процесі відводиться вивченню історії діяльності органів державної влади, на які покладалися функції регулювання суспільних відносин у сфері охорони здоров'я.
Державне регулювання фармацевтичної діяльності в Україні є невід'ємною частиною державної політики та державного управління в галузі охорони здоров'я. Вивчення процесу держаного регулювання фармацевтичної галузі на Прикарпатті в першій половині ХХ століттях, проведення аналізу історичного досвіду, визначення ролі фармацевтичного самоврядування дає можливість зрозуміти проблеми і перспективи становлення фармації як окремого сектору в сучасних умовах реформування галузі охорони здоров'я.
Концепція розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я України на 2011—2020 роки серед пріоритетних напрямів та програмних завдань формування національної фармацевтичної політики передбачає оптимізацію системи управління фармацевтичною галуззю шляхом прийняття нової редакції "Закону про лікарські засоби"; відновлення ієрархії державного управління, створення єдиного регуляторного органу; розробку та прийняття етичного Кодексу фармацевтичного працівника тощо [6].
Тому використання історичної спадщини є важливим джерелом побудови системи охорони здоров'я сучасної Української держави, а врахування історичного досвіду в процесі побудови як моделі державного управління, так і його важливої складової — державного управління фармацевтичним сектором галузі охорони здоров'я — є об'єктивною необхідністю.

Ya. Radysh, O. Soroka, U. Khomut

FEATURES OF GOVERNMENT CONTROL OF PHARMACEUTICAL ACTIVITY ON PRECARPATHIAN REGION IN THE FIRST HALF OF ХХ CENTURY

Summary

In the conditions of reformation of all parties of public life that today takes place in Ukraine, there is a necessity of study and generalization of state historical legislative experience.
Considerable interest in this process is taken to the study of history of activity of public authorities upon that the functions of regulation of public relations of health care.
Government control of pharmaceutical activity in Ukraine is integral part of public policy and state government in branch of health care.
Study of process of the state regulation of pharmaceutical industry on Prykarpattya in the first half of ХХ centuries, realization of analysis of historical experience, determination of role of pharmaceutical self-government gives an opportunity to understand problems and prospects of becoming of pharmacy as separate sector in the modern conditions of reformation of industry of health care.
Among priority directions and programmatic tasks of forming of national pharmaceutical politics the conception of development of pharmaceutical sector of health care in Ukraine on 2011—2020 envisages optimization of control system by pharmaceutical industry by the acceptance of new release of "Law on medicines"; by renewal hierarchy of state goverment, by creation of single regulator authority; by development and acceptance of ethic Code of pharmaceutical worker and others like that [6].
Therefore the use of historical heritage is the important source of construction of the system of health care the modern Ukrainian state, and taking into account of historical experience in the process of construction the model of state government in particular state goverment of pharmaceutical sector of health сare is an objective necessity.

№ 9 2017, стор. 91 - 95

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 259

Відомості про авторів

Я. Ф. Радиш

д. н. з держ. упр., професор

Ya. Radysh

doctor of public administration, professor of department of management of health care


О. Я. Сорока

начальник юридичного відділу, доцент кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров'я та медичного правознавства, Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ

O. Soroka

head of legal department, associate professor of department of social medicine, public health organization and medical jurisprudence, Ivano-Frankivsk national medical university, Ivano-Frankivsk


У. В. Хомут

юрисконсульт юридичного відділу, Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ

U. Khomut

Legal adviser of legal department, Ivano-Frankivsk national medical university, Ivano-Frankivsk

Як цитувати статтю

Радиш Я. Ф., Сорока О. Я., Хомут У. В. Особливості державного регулювання фармацевтичної діяльності на прикарпатті в першій половині хх століття . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 9. С. 91–95.

Radysh, Ya., Soroka, O. and Khomut, U. (2017), “Features of government control of pharmaceutical activity on precarpathian region in the first half of хх century”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 91–95.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.