EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ
Н. О. Слободянюк

Назад

УДК: 330.322+338.2

Н. О. Слободянюк

ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ

Анотація

Розглянуто інвестиційні стратегії розвитку національної економіки на основі програмно-цільового методу, які є результатом розвитку системи управління державними інвестиціями, інтегрованими у бюджетний процес. Визначено основні напрями їх удосконалення: покращення рівня проектних пропозицій, запровадження їх економічного аналізу та більш прозорої процедури прийняття рішень, утворення міжвідомчої комісії для відбору проектів, гарантування послідовності фінансування розпочатих проектів. Запропоновано умови забезпечення синтезу інвестиційного та бюджетного процесів: запровадження стратегічного планування державних інвестицій; уніфікація підходів до оцінки та відбору пропозицій щодо фінансування інвестиційних проектів; удосконалення організаційних аспектів та підвищення прозорості реалізації проектів; створення централізованої системи координації управління державними інвестиціями та швидкої і об'єктивної оцінки проектів; збільшення частки державних інвестиційних проектів, реалізованих відповідно до графіка; підвищення якості надання державних послуг та ефективності державних інвестицій під час забезпечення більш раціонального використання ресурсів; інституціоналізація управління проектами та проведення моніторингу державних інвестицій; оприлюднення оглядових звітів про хід реалізації основних інвестиційних проектів та річних звітів про хід виконання державного інвестиційного плану та досягнуті результати.

N. Slobodyanyuk

THE INVESTMENT STRATEGY OF THE NATIONAL ECONOMY BASED ON PROGRAM-TARGET METHOD

Summary

The investment strategies of the national economy based on program budgeting are considered, which is the result of public investment management system, integrated into the budget process. The main areas of improvement are defined: improving the quality of project proposals, the introduction of economic analysis and more transparent decision making process, the formation of an interdepartmental commission to select projects, ensuring consistency finance ongoing projects. The conditions of synthesis software investment and budgetary processes are offered: the introduction of strategic planning of public investment; harmonization of approaches to the evaluation and selection of proposals for financing investment projects; improving organizational aspects and transparency projects; a centralized system for coordinating the management of public investment and quick and objective evaluation of projects; increasing the share of public investment projects implemented on schedule; improving the quality of public services and the effectiveness of public investment while ensuring a more rational use of resources; institutionalization of project management and monitoring public investments; publication of inspection reports on the implementation of major investment projects and annual reports on the implementation of the state investment plan and the results achieved.

№ 10 2017, стор. 22 - 25

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 392

Відомості про авторів

Н. О. Слободянюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривій Ріг

N. Slobodyanyuk

PhD (Economics), Associate Professor, Senior Lecturer of Finance and Banking Department, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhaylo Tugan-Baranovskiy, Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Слободянюк Н. О. Інвестиційні стратегії розвитку національної економіки на основі програмно-цільового методу. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 10. С. 22–25.

Slobodyanyuk, N. (2017), “The investment strategy of the national economy based on program-target method”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 22–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.