EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СПІВВІДНОШЕННЯ ПРЯМИХ ТА НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
О. С. Дроздовська, О. В. Озерчук

Назад

УДК: 336.226

О. С. Дроздовська, О. В. Озерчук

СПІВВІДНОШЕННЯ ПРЯМИХ ТА НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Анотація

Євроінтеграційний курс України ставить перед вітчизняним законодавством і наукою чіткі завдання щодо вивчення та імплементації законодавства ЄС у правове поле України. З огляду на вищезазначене у статті здійснено класифікацію податків на прямі та непрямі в Україні за методологією Європейської системи рахунків (ЄСР-2010), проведено аналіз співвідношення прямих та непрямих податків у податкових системах країн ЄС та України, проаналізовано фіскальну ефективність цих податків у 2011—2016 рр. За результатами дослідження зроблено такі висновки: непрямі податки переважають у структурі податкових надходжень України, а також намітилася чітка тенденція щодо збільшення їх частки та зменшення частки прямих податків. Разом із тим, фіскальний потенціал прямих податків у країні є доволі потужним, враховуючи значні втрати бюджету внаслідок пільгового оподаткування з податку на прибуток підприємств і невикористані можливості майнового оподаткування. До того ж вітчизняна податкова політика щодо співвідношення прямих та непрямих податків не має чіткої мети та стратегії. На нашу думку, потрібно сформувати стратегію такого співвідношення, спираючись не тільки на зарубіжний досвід, а й на теперішній розвиток економіки країни, менталітет населення та його платоспроможність.

O. Drozdovska, O. Ozerchuk

PROPORTION OF DIRECT AND INDIRECT TAXES IN THE TAX SYSTEM OF UKRAINE

Summary

European integration course of Ukraine has set clear objectives for national law and science towards the study and implementation of the EU legal framework in Ukraine. The classification of taxes into direct and indirect in Ukraine by methodology of European System of Accounts (ESA-2010) has been done, proportion of direct and indirect taxes in the tax systems of the EU and Ukraine and fiscal effectiveness of taxes in 2011—2016 have been analyzed in the article. The following conclusions have been made: indirect taxes dominate in the tax revenue of Ukraine, and there has been a clear trend of increasing their share and decreasing of the proportion of direct taxes. However, the fiscal capacity of direct taxes in the country is quite strong, taking into account significant budget losses because of preferential tax treatment of corporate income tax and property tax unimproved opportunities. In addition national tax policy has no clear goals and strategies as to the relationship between direct and indirect taxes. We believe that this strategy should be based not only on international experience, but at present development of country's economy, population mentality and its solvency.

№ 10 2017, стор. 44 - 50

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 950

Відомості про авторів

О. С. Дроздовська

к. е. н., головний аудитор, Департамент внутрішнього аудиту Національного банку України

O. Drozdovska

PhD of Finance, Senior auditor of Internal audit department National bank of Ukraine


О. В. Озерчук

к. е. н., старший викладач кафедри банківської справи, Київський національний торговельно-економічний університет

O. Ozerchuk

PhD of Finance, Senior Lecturer of Department of Banking Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Дроздовська О. С., Озерчук О. В. Співвідношення прямих та непрямих податків у податковій системі України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 10. С. 44–50.

Drozdovska, O. and Ozerchuk, O. (2017), “Proportion of direct and indirect taxes in the tax system of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 44–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.