EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР АГРОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
О. В. Бутрим

Назад

УДК: 332.6:330.1

О. В. Бутрим

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР АГРОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

Існуючий спосіб ведення рослинництва, який спрямовано на нарощування обсягів виробництва та рентабельності за рахунок виснаження агроресурсного потенціалу, довів свою неспроможність. Потребують удосконалення організаційно-економічні підвалини сільськогосподарського виробництва та юридичного закріплення економічної відповідальності за його результати. Необхідно, щоб економічна ефективність агровиробництва враховувала показники якості земель після їх використання, інтегральним з яких є вміст гумусу. Виконання такої задачі потребує опрацювання комплексної системи заходів, впровадження яких забезпечить збалансований рівень землекористування та призведе до збільшення запасів вуглецю і збереження родючості, а для їх впровадження необхідно розробити комплексну систему організаційно-економічних важелів з врахуванням міжнародного досвіду на тлі Євроінтеграційних процесів в Україні. Прискорення отримання позитивних еколого-економічних результатів розв'язання зазначених проблем потребує врахування впливу ринкового обігу сільськогосподарських земельних ділянок на конкурентній паритетній основі для всіх учасників процесу. Об'єднуючим фактором виступає ціна земельної ділянки та обсяг прибутків, які можна отримати у процесі її використання, що знаходиться у прямій залежності від вмісту гумусу у грунтах.
Впровадження комплексної системи організаційно-економічних важелів забезпечення збалансованого рівня землекористування, що буде опрацьовано у роботі, позитивно вплине на стан економіки держави, адже реалізація комплексу землеохоронних заходів, вимагає відновлення тваринництва, розвитку агрохімії, сільськогосподарського машинобудування, забезпечення кваліфікованими трудовими ресурсами. Тобто, це буде стимулювати не лише досягнення прийнятного рівня агроекологічної безпеки, а і сприятиме подоланню економічної кризи в Україні.

O. Butrym

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF LOW CARBON AGRICULTURAL PRODUCTION AS A FACTOR OF THE AGRO ECOLOGICAL SAFETY OF UKRAINE

Summary

Current way of crop production aims to increase production and profitability by agro-resources depletion potential, proved to be ineffective. It is necessary to take into account the quality land after their use into the economic efficiency of production. Performing this task requires elaboration the measures of ensure a balanced level of land use and would increase carbon stocks and preserve fertility. For their implementation need to develop a comprehensive system of organizational and economic instruments, taking into account international experience against the background of European integration processes in Ukraine. Acceleration achieve positive environmental and economic results of solving these problems requires accounting of the impact of market turnover of agricultural plots of land based on competitive parity for all stakeholders. The unifying factor is the price of land and the amount of income, which is in direct proportion to the humus content in the soil. Plots with higher fertility are more attractive in the market.
Implementation of a comprehensive system of organizational and economic levers of ensuring sustainable land use that will be prepared during this work, bring the positive impact on the economy of the state. This will encourage agro ecological ensure security and overcome the economic Ukraine crisis.

№ 10 2017, стор. 51 - 55

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 394

Відомості про авторів

О. В. Бутрим

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії, Інститут агроекології і природокористування НААН

O. Butrym

Ph.D. of economic Sciences, Senior Researcher, Supervisor of the laboratory, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

Як цитувати статтю

Бутрим О. В. Науково-методологічні основи формування низьковуглецевого розвитку аграрного виробництва як фактор агроекологічної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 10. С. 51–55.

Butrym, O. (2017), “Scientific and methodological guidelines for the development of low carbon agricultural production as a factor of the agro ecological safety of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 51–55.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.